Podstawą roszczenia klienta jest art. 32 ust. 1–2 ustawy o prawach konsumenta (dalej: u.p.k.), bowiem umowa została zawarta w warunkach tzw. sprzedaży konsumenckiej, czyli na odległość – za pośrednictwem internetu. Z przepisu wynika, że przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu płatności dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Z opisu wynika, że umowę pomiędzy stronami zawarto 10 lutego, natomiast 20 lutego br. klient od umowy odstąpił. Oświadczenie o odstąpieniu przesłał jednakże w formie informacji e-mailowej. W tej sytuacji znaczenie ma także art. 27 u.p.k., w którym postanowiono, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może „w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”. Z kolei z art. 30 tej ustawy wynika, że konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 u.p.k. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że celem ww. regulacji jest ochrona interesów konsumenta w procesie składania oświadczenia woli w sprawie odstąpienia od umowy zawartej z przedsiębiorcą, gdy konsument wykonuje uprawnienie określone w art. 27 u.p.k. W wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 4 października 2017 r. (sygn. akt I C 632/16) stwierdzono, że: „Oświadczenie konsumenta w sprawie odstąpienia od umowy może być złożone w formie dowolnej (art. 60 k.c.) m.in. przez wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy”.