10 stycznia 2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zapisanych w niej rozwiązań nie można jednak jeszcze zastosować w praktyce.

Dlaczego? Chodzi o rejestr podmiotów uprawnionych, które mają brać udział w rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ich zadaniem ma być doprowadzenie do porozumienia pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zakres zaangażowania takiego pośrednika jest zależny wybranej formy dojścia do kompromisu w konkretny przypadku (mediacja, koncyliacja lub arbitraż). Jednak sam rejestr, pomimo upływu blisko dwóch tygodni o wejścia ustawy w życie, nadal pozostaje pusty. O sprawę zapytaliśmy Urząd Konkurencji i Konsumenta, który odpowiedzialny jest za prowadzenie wykazu podmiotów uprawnionych. Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, UOKiK do tej poru nie otrzymał jeszcze żadnego wniosku o wpis do rejestru.

- Podmioty publiczne mają 30 dni na wpis od momentu wejścia w życie ustawy. Rejestr będzie uzupełniany w miarę wpływu wniosków – wyjaśnia Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UOKiK.

Kto może zatem zgłaszać się do rejestru UOKiK jako pośrednik w rozwiązywaniu sporów? Na pewno nie mogą być to indywidualni przedsiębiorcy, ani tym bardziej wewnętrzne działy reklamacji konkretnej firmy. Ustawa dopuszcza natomiast już organizacje przedsiębiorców czy organizacje konsumenckie, które muszą spełnić wymów nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa oraz gwarantować niezależność, bezstronność oraz przejrzystość działań. Dodatkowo podmioty te muszą cechować wiedzą oraz umiejętnościami związanymi z prowadzeniem postępowań (np. w zakresie mediacji) oraz wykazywać się ogólną znajomością przepisów prawa.

Jakie obowiązki ma podmiot uprawniony?

Podmiot uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ma obowiązek zajmować się sporami krajowymi i transgranicznymi, w tym sporami rozwiązywanymi przez platformę ODR.

Ma obowiązek prowadzić stronę internetową, która:

• umożliwia łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
• pozwala na wniesienie wniosku o wszczęcie postępowania i przekazanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej;
• stronom sporu udostępnia informacje dotyczące danego postępowania (uwaga ― strony mogą także wnioskować o udostępnienie tych informacji na trwałym nośniku);
• zawiera adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów uprawnionych zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie UE. Podmiot uprawniony ― na zasadach określonych w regulaminie ― umożliwia wnoszenie wniosków o wszczęcie postępowania również w formie papierowej oraz umożliwia wymianę informacji między stronami za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową.


Ponadto podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej w sposób jasny i zrozumiały:

1) dane kontaktowe, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres pocztowy i adres poczty elektronicznej;
2) numer wpisu do rejestru;
3) informacje o kwalifikacjach osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, sposobach ich doboru oraz długości ich kadencji;
4) informację o członkostwie w sieciach podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych;
5) informacje o rodzajach sporów konsumenckich (np. spory B2B, B2C), których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot;
6) informacje o kategoriach sporów (np. spory z obszaru rynku finansowego, turystycznego itp.), w tym podmiotach i sektorach, objętych właściwością danego podmiotu,
7) informacje o przesłankach, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania danego sporu;
8) informacje o procedurach, które są stosowane przez podmiot w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin;
9) informacje o językach, w jakich można składać wnioski i w jakich prowadzone jest postępowanie;
10) informacje o rodzajach norm, które mogą być podstawą rozwiązania sporu;
11) określenie wstępnych warunków, które strony muszą spełnić, aby postępowanie mogło zostać wszczęte, w tym warunku wcześniejszego podjęcia przez stronę próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
12) informację o możliwości wycofania się przez strony z danego postępowania;
13) określenie wszelkich kosztów dla stron związanych z udziałem w postępowaniu oraz informację o ich wysokości lub zasadach ich naliczania;
14) określenie średniego czasu trwania postępowania;
15) wskazanie skutków prawnych danego sposobu zakończenia postępowania, w tym konsekwencji niezastosowania się do wiążącego rozstrzygnięcia sporu;
16) informację o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania, w liczbie wszczętych postępowań albo informację, że podmiot nie prowadzi takich analiz.


Poza tym podmiot uprawniony sporządza i udostępnia roczne sprawozdanie, a co dwa lata przekazuje tego typu dokument Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.