Nawet jeżeli pracownik odchodzi z firmy, to ma ona obowiązek zmniejszyć zaliczkę na PIT za ostatni miesiąc zatrudnienia nie tylko o miesięczne koszty pracownicze, ale i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – potwierdził NSA.
Tym samym zakwestionował stanowisko ministra finansów, który zmienił wcześniejszą, poprawną interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
Chodziło o spółkę, w której pracownicy na początku zatrudnienia składają oświadczenia na formularzu PIT-2. Wynika z nich, że spółka ma obowiązek pomniejszać zaliczkę na PIT o koszty uzyskania przychodu i o kwotę zmniejszającą podatek (określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej).
Problem dotyczył rozliczania pracowników odchodzących z pracy. Zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami wypłat pensji wynagrodzenie za ostatni miesiąc było przekazywane już po ustaniu stosunku pracy. Spółka nie była więc pewna, czy w takim wypadku ma zmniejszać zaliczkę na PIT za ostatni miesiąc pracy byłego pracownika o miesięczne koszty pracownicze oraz o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
Początkowo dyrektor warszawskiej izby potwierdził, że powinna tak robić, ale interpretację tę zmienił minister finansów. Stwierdził, że pracodawca zmniejsza zaliczkę na PIT od wynagrodzenia byłego pracownika tylko o miesięczne koszty pracownicze, natomiast nie może odliczyć 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Minister argumentował, że kwotę wolną można uwzględniać tylko wtedy, gdy stosunek pracy istnieje, a nie gdy już ustał.
Ani WSA w Warszawie, ani NSA nie zgodziły się z ministrem. Wyjaśniły, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PIT zaliczkę zmniejsza się o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2. Z kolei art. 32 ust. 4 ustawy o PIT przewiduje, że zakład pracy nie zmniejsza zaliczki tylko w przypadku, gdy podatnik powiadomi go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.
Zdaniem sądów z przepisów tych nie wynika, aby ustanie stosunku pracy skutkowało tym, że pracodawca nie może zmniejszyć zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli zatem nie zmienił się stan faktyczny wynikający z oświadczenia PIT-2, to płatnik musi zmniejszyć zaliczkę również o 1/12 kwoty wolnej.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 41/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia