Stypendium wypłacane polskiemu naukowcowi jest objęte PIT, jeśli nie potrącono od niego podatku w innym kraju, z którym wiąże nas umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – orzekł NSA.
Spór dotyczył środków pieniężnych wypłacanych polskiej podatniczce, która była wizytującym pracownikiem naukowym w amerykańskiej National Institutes of Health. Nie była tam zatrudniona (prowadziła jedynie badania), ale dostawała stypendium finansowane w całości przez rząd Stanów Zjednoczonych.
W USA nie potrącono od tych pieniędzy podatku dochodowego. Kobieta nie wykazała też ich w Polsce w zeznaniu PIT. Twierdziła, że nie było to stypendium, tylko wsparcie w zamian za prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
Co innego wynikało z informacji od amerykańskiej administracji podatkowej, która potwierdziła, że kobieta uczestniczyła w programie stypendialnym. W tej sytuacji polski fiskus uznał, że był to przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT) Nawet gdyby przyjąć że podatniczka faktycznie otrzymywała tylko wsparcie, a nie stypendium, to i tak nie uciekłaby od opodatkowania, bo byłaby to pomoc finansowa, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – stwierdził dyrektor izby skarbowej.
Reklama
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że stan faktyczny sprawy jest bezsporny – kobieta dostawała stypendium, o czym świadczą dokumenty przekazane przez amerykańską administrację podatkową. Nie przysługiwało jej jednak zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT, bo przepis ten – jak przypomniał WSA – zwalnia z podatku tylko niektóre stypendia określone w osobnych przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stypendia doktoranckie i w zakresie sztuki.
Naczelny Sąd Administracyjny był tego samego zdania. Stwierdził, że podatniczka jako polski rezydent podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1a ustawy o PIT). Sędzia Bogusław Woźniak dodał, że organy i tak przyjęły najkorzystniejsze dla niej rozwiązanie, bo pomniejszyły dochód ze stypendium o równowartość 365 diet z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, przyjmując, że podatniczka przebywała w USA przez cały rok (art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3258/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia