Reklama
Nie zawsze trzeba sporządzać roczny PIT od uzyskanych dochodów. W zeznaniu nie wykazuje się bowiem przychodu, który jest zwolniony od podatku, w tym świadczeń z pomocy społecznej i niektórych stypendiów. Także minister finansów może zaniechać poboru daniny.

Roczne zeznanie PIT muszą złożyć wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Także, jeśli roczne dochody podatnika nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, musi o złożyć zeznanie roczne - podatek wyniesie w tym wypadku 0 zł, a odprowadzone od takiego dochodu zaliczki na PIT zostaną podatnikowi zwrócone jako nadpłata podatku.

Jednak także, jeśli podatnik zarobił w 2014 roku więcej niż 3091 zł, w pewnych określonych prawem przypadkach nie będzie musiał składać PIT.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

132 rodzaje zwolnień

Przede wszystkim ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje 132 różnego rodzaje dochodów, które korzystają ze zwolnienia od PIT.

Kiedy rolnik musi zapłacić PIT i VAT>>

Do zwolnień należą między innymi niektóre rodzaje odszkodowań i zadośćuczynienia, zasiłki (w tym jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka), świadczenia z pomocy społecznej, renty dla inwalidów wojennych i ich rodzin, wypłacane z funduszu związków zawodowych, dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dopłaty pracodawcy do wypoczynku dzieci czy dodatki mieszkaniowe. Także przychody otrzymane w ramach pomocy z tytułu klęsk żywiołowych czy innych niekorzystnych zdarzeń losowych nie podlegają PIT, chyba, że w danym roku podatkowym przekroczą 2280 zł.

Stypendia też czasami zwolnione

Zasadniczo podatnicy, którzy otrzymali stypendium, powinni je rozliczyć w zeznaniu podatkowym, jednak ustawa o PIT w niektórych przypadkach przewiduje możliwość zwolnienia go z podatku. Wolne od podatku dochodowego są więc między innymi:

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektóre inne ministerialne stypendia naukowe i za wyniki w nauce,
  • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni,
  • nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich;
  • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub te przyznawane przez inne organizacje (o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł.

Darowizny poza PIT

Także darowizn nie wykazuje się w rocznych zeznaniach PIT, nie podlegają one bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym - rozlicza się je podatkiem od spadków i darowizn (chyba, że można skorzystać ze zwolnień od tego podatku).

Darczyńca również nie wykazuje przekazanego prezentu w rocznym zeznaniu PIT.

Powyższe przychody pozwalają jednak nie składać deklaracji tylko wtedy, gdy podatnik nie uzyskał w ciągu roku podatkowego żadnego innego przychodu. Jeśli jest inaczej, PIT musi zostać złożony, a zwolnione dochody nie są po prostu uwzględniane w deklaracji.

Minister też może zwolnić

Ponadto sam minister finansów na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej może w całości lub w części zaniechać poboru podatków, w rozporządzeniu określając rodzaj podatku i okres, w którym następuje zaniechanie oraz wskazać grupy podatników, które zwolnieniu podlegają.

Minister może również zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia obowiązki informacyjne podatników, chyba że podatnik jest obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.