Nie ma podatku u źródła od wypłaty przekazanej z Polski nierezydentowi, jeśli wykonał on pracę poza terytorium RP – stwierdził WSA w Warszawie.
Wyrok dotyczy spółki, która zatrudniła osobę do obsługi stoiska wystawowego na targach w Niemczech. Osoba ta nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, nie prowadzi tu działalności gospodarczej i nie przedstawiła spółce certyfikatu rezydencji podatkowej. Powierzoną pracę wykonała na podstawie umowy o dzieło.
Spółka stwierdziła, że w takiej sytuacji nie ma obowiązku obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconego wynagrodzenia (według stawki 20 proc.). Uznała, że zwalnia ją z tego art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, który stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP. Na tym polega tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.
Nie zgodziła się z tym izba skarbowa. W wydanej interpretacji stwierdziła, że warunkiem bycia nierezydentem jest brak miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Zgodnie jednak z art. 29 ustawy o PIT płatnicy mogą nie pobierać podatku tylko pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji osoby zagranicznej, której należności są wypłacane.
Spółka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a sąd przychylił się do jej stanowiska. Wskazał, że w sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia następuje na terytorium obcego państwa i tam też jest wykonywana sama praca, nie można uznać, że dochód jest osiągnięty na terytorium Polski. Byłoby to sprzeczne z wykładnią językową art. 3 ust. 2a ustawy o PIT.
Sąd wskazał jednocześnie, że warunkiem opodatkowania dochodów w Polsce jest, by miały one związek z terytorium Polski, np. w związku z wykonywaniem pracy lub działalności wykonywanej na terytorium Polski, albo gdy majątek spółki znajduje się na terytorium Polski. Skoro w rozpatrywanej sprawie praca jest wykonywana na terytorium Niemiec, to spółka nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego nierezydentowi – stwierdził WSA.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 8 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 3182/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia