Podatnicy, którzy do 30 kwietnia 2014 roku nie złożą w urzędach skarbowych zeznania podatkowego PIT muszą się liczyć z poniesieniem kary, którą reguluje Kodeks karny skarbowy.

Rozliczenie dochodów i złożenie w urzędzie w skarbowym zeznania podatkowego należy do podstawowych obowiązków podatników w Polsce. Podatnicy mają czas do 30 kwietnia, aby uregulować swoje zobowiązania wobec fiskusa. Koniec kwietnia jest czasem, kiedy każdy, kto osiągał w poprzednim roku dochody musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i zapłacić należny podatek.

Co grozi za niezłożenie zeznania w terminie?

Art. 54 ustawy Kodeks karny skarbowy mówi, że na podatnikach, którzy uchylając się od opodatkowania nie ujawniają przed właściwym urzędem skarbowym przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składają deklaracji podatkowych, przez co narażają podatek na uszczuplenie - podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych labo karze pozbawienia wolności, a nawet obu tym karom łącznie.

Reklama

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, podatnik podlega karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Z kolei w przypadku, kiedy kwota narażonego na uszczuplenie podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego, o którym mowa w art. 54 podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

Każdy przypadek niezłożenia w terminie zeznania podatkowego urzędy skarbowe traktują indywidualnie. Niektórzy mogą być ukarani mandatem karnym skarbowym, a wymierzając karę grzywny fiskus bierze pod uwagę wartość szkody oraz dochody podatnika. Wysokość grzywny nałożonej mandatem karnym skarbowym nie może przekroczyć podwójnej wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, a więc kwoty 3360 złotych.

Reklama
Złożenie zeznania po 30 kwietnia jest traktowane jako wykroczenie skarbowe, brak złożonego zeznania jest traktowany przez fiskusa jako przestępstwo skarbowe

Kara grzywny to nie jedyna sankcja na jaką narażają się niesumienni podatnicy, Jeżeli w wyniku niezłożenia w terminie zeznania podatkowego podatnik nie zapłaci należnego podatku - musi liczyć się z obowiązkiem zapłacenie ustawowych odsetek, które należy uiścić za każdy dzień zwłoki.

Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej: jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa 720.

Za błędy też karzą

Podatnicy powinni również pamiętać o tym, że nie tylko niezłożenie zeznania lub spóźnione rozliczenie wiąże się z odpowiedzialnością karną skarbową. Na takie samy kary narażają się ci podatnicy, którzy w terminowo złożonym zeznaniu podatkowym nie wykażą np. wszystkich dochodów, albo zawyżą koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli błąd w zeznaniu został popełniony nieumyślnie, podatnicy mogą uniknąć kary wynikającej z kodeksu karnego skarbowego. Jeśli podatnik nie uwzględni w swoim zeznaniu rocznym wszystkich dochodów lub pomyli się w kosztach uzyskaniu przychodu ma prawo do złożenia korekty zeznania wraz z instytucją czynnego żalu, która polega na tym, że podatnik składa korektę deklaracji podatkowej wraz z informacją z jakiego powodu zostaje ona złożona. Dodatkowo podatnik ma obowiązek uiścić należny podatek wraz z należnymi odsetkami, o ile taka konieczność wynika ze składanej korekty deklaracji.

Według kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe osoba, która po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomiła organ podatkowy, ujawniając istotne okoliczności przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Wysokość kar

- Ustawowy próg – czyli 5-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi w 2014 roku 8400 złotych.
- Mała wartość popełnionego czynu – maksymalnie 336000 złotych
- Duża wartość popełnionego czynu - maksymalnie 840000 złotych
- Wielka wartość popełnionego czynu - maksymalnie 1680000 złotych
- Grzywna za wykroczenie skarbowe w 2014 roku może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, a więc może być orzekana w granicach od 168 do 336000 złotych.
- W przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego grzywna wymierzana jest w systemie stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nie wyższa niż 400-krotność tej 1/30. Oznacza to, że stawka dzienna w 2014 roku nie może być niższa niż 56 i wyższa niż 22400 złotych. W tym wypadku grzywna wymierzona za przestępstwo skarbowe może wynosić minimalnie 560 złotych, maksymalnie zaś 16128 złotych.