Wybór odpowiedniego zeznania podatkowego PIT, na którym należy rozliczyć podatek za 2013 rok, zależy od źródeł przychodów oraz sposobu ich opodatkowania. W szczególnej sytuacji są osoby, które uzyskiwały przychody z kilku źródeł różniących się sposobem opodatkowania.

Jednym z podstawowych obowiązków, które ciążą na podatnikach, jest konieczność złożenia zeznania podatkowego do końca kwietnia po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. W tym roku podatnicy na złożenie zeznania mają czas do 30 kwietnia. W zależności od źródeł przychodów oraz sposobu ich opodatkowania podatnicy muszą się rozliczyć na odpowiednim zeznaniu podatkowym. Jeżeli w 2013 roku ktoś uzyskiwał przychody z kilku źródeł, które są odmiennie opodatkowane, będzie to mogło skutkować koniecznością złożenia kilku zeznań podatkowych za 2013 rok.

Dochody osób fizycznych wykazuje się w zeznaniach podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

PIT-28

Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla tych podatników, którzy otrzymują przychody z działalności gospodarczej lub z najmu, podnajmu i dzierżawy, które to przychody są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli podatnik w 2013 roku osiągnął dodatkowe przychody (np. ze stosunku pracy) musi on złożyć dodatkowo zeznanie PIT-37, w którym wykaże te przychody.

PIT-36

PIT-36 jest zeznaniem podatkowym przeznaczonym dla tych podatników, którzy w 2013 roku prowadzili działalność gospodarczą albo prowadzili działy specjalne produkcji rolnej, które były objęte skalą podatkową. PIT-36 muszą również złożyć podatnicy uzyskujący dochody z pracy za granicą i wszyscy ci, którzy rozliczają się z małoletnimi dziećmi. W przypadku dodatkowych dochodów osoby składającej PIT-36 – np. ze stosunku pracy – podatnicy muszą je wykazać również w zeznaniu PIT-36, bez konieczności składania odrębnego zeznania PIT-37.

PIT-36L

To zeznanie jest skierowane do tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19-procentową stawką podatkową (tzw. podatek liniowy).

PIT-37

Zeznanie PIT-37 jest najpopularniejszym zeznaniem podatkowym w Polsce. Przeznaczone jest dla podatników, którzy swoje przychody osiągają wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem płatnika i są one opodatkowane według skali podatkowej. Oznacza to, że formularz PIT-37 mają obowiązek wypełnić wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody m. in. z tytułu: stosunku pracy; emerytur i rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych, ze stypendiów, z działalności wykonywanej osobiście (czyli umów zlecenie), z zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych przez Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT-38

Zeznanie PIT-38 skierowane jest dla podatników, którzy w 2013 roku osiągnęli przychody z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że PIT-38 powinni wypełnić podatnicy, którzy sprzedali papiery wartościowe, czy udziały w spółkach mających osobowość prawną. Zeznanie PIT-38 jest odrębnym zeznaniem co oznacza, że dochody uzyskiwane np. z pracy zarobkowej należy rozliczyć osobno.

PIT-39

Formularz PIT-39 jest zeznaniem podatkowym dla podatników, którzy w 2013 roku dokonali sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli sprzedaną nieruchomość lub prawa majątkowe nabyli po 2008 roku.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, która była nabyta w latach 2007-2008 przychody z tytułu sprzedaży należy rozliczyć w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38.