Dochody uzyskiwane przez dziecko mogą pozbawić rodziców prawa do odliczenia ulgi na dzieci w PIT za 2013 rok.
Reklama

W zeznaniu PIT 2013 podatnicy mogą skorzystać m.in. z prawa do odliczenia ulgi na dzieci. W tym roku obowiązują nowe zasady, które dokładnie precyzują, którzy podatnicy mogą z niej skorzystać w rozliczeniu PIT za 2013 rok.

Z możliwości odliczenia w zeznaniu PIT ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy, którzy składają zeznania PIT-36 i PIT-37, a więc uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz posiadają władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi i dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzice zastępczy.

Ulga na dzieci jest adresowana do podatników, którzy wychowują dzieci:
- małoletnie;
- bez względu na wiek, pod warunkiem otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej;
- do ukończenia przez dziecko 25. roku życia, pod warunkiem pobierania przez nie nauki.


Dodatkowym warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia w PIT ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko, są jego zarobki. Pełnoletnie dziecko nie może uzyskać w poprzednim roku podatkowym dochodów przekraczających kwotę 3.089 złotych. Jeżeli dziecko uzyskało dochody wyższe niż wspomniane 3.089 złotych, rodzic traci prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej. Warto dodać, że miejsce zarobku dziecka nie ma znaczenia, a do tego limitu włącza się również przychody uzyskane z pracy za granicą.

Renta dziecka nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do odliczenia ulgi na dzieci.

Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

W tym roku rodzice wychowujący tylko jedno dziecko muszą pamiętać o limicie dochodów, który uprawnia do skorzystania z ulgi na dzieci w PIT 2013.

Osoby, które posiadają tylko jedno dziecko, skorzystają z możliwości odliczenia ulgi pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczą ustawowo ustalonego limitu:
- 56 tys. złotych rocznie w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim;
-112 tys. złotych rocznie w przypadku małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeżeli warunek limitu dochodów dziecka oraz limit dochodów rodzica (rodziców) nie zostanie przekroczony, podatnik ma prawo odliczenia ulgi na dzieci w PIT 2013 w kwocie 1112,04 złotych rocznie (92,67 złotych miesięcznie).