Brak podpisów, nieuprawnione korzystanie z ulg lub możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, złe dane, np. dotyczące organizacji pożytku publicznego. To tylko niektóre uchybienia w rocznych deklaracjach

Czy trzeba podpisać roczne zeznanie

Podatnik złożył PIT-37. Przypomniał sobie jednak, że nie podpisał formularza. Powinien to zrobić?
Bez podpisu zeznanie podatkowe jest nieważne. Jeżeli podatnik zapomniał go złożyć, urząd skarbowy wezwie go do uzupełnienia tego braku. Podatnik może też sam naprawić błąd – w urzędzie lub powtórnie składając zeznanie, oczywiście już z podpisem. Jest to szczególnie istotne np. w przypadku małżonków rozliczających się razem lub osób samotnie wychowujących dziecko. Aby dokonać rozliczenia na preferencyjnych zasadach, należy złożyć wniosek w tej sprawie (zawarty w deklaracji) najpóźniej 30 kwietnia. Jeżeli do tego czasu do urzędu nie trafi zeznanie z podpisem małżonków (lub jednego z nich działającego za zgodą drugiego) czy osoby samotnie wychowującej dziecko, możliwość preferencyjnego rozliczenia przepada.
Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy odlicza się koszty instalacji sieci internetowej

W 2013 roku podatnik podłączył w domu sieć internetową. Zapłacił mniej, niż wynosi limit ulgi internetowej, czyli 760 zł. Czy może dokonać odliczenia?
Ulga internetowa nie obejmuje kosztów instalacji, rozbudowy, serwisu czy obsługi technicznej sieci internetowej. Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki związane z jej użytkowaniem. Nie ma znaczenia miejsce, w którym podatnik korzysta z internetu, ani forma dostępu (internet stacjonarny, mobilny, wykorzystywany w komputerze, telefonie, tablecie).
Podatnik może odliczyć wydatki faktycznie poniesione w danym roku podatkowym z tytułu używania internetu – nie więcej jednak niż 760 zł. W przypadku podatników podatku dochodowego obliczanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali (np. uzyskujących dochody z pracy i składających PIT-37) odliczeń dokonuje się od dochodu. Warunkiem jest jednak posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu). Muszą one zawierać w szczególności: dane identyfikujące podatnika, który kupuje usługę, dane dostawcy, rodzaj zakupionej usługi i zapłaconą kwotę.
Jeżeli dostęp do sieci jest tylko jedną z dostarczanych usług, np. obok usługi telefonii stacjonarnej, z dokumentu wystawionego przez operatora musi wynikać, jaka kwota dotyczy użytkowania sieci.
Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2013 r. przepisy się zmieniły i odliczenia w ramach ulgi internetowej można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych – o ile w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tej preferencji. A to oznacza, że czytelnik będzie mógł skorzystać z ulgi tylko w rozliczeniu za 2013 i 2014 rok.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6a, ust. 6h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy możliwe jest rozliczenie z mężem prowadzącym biznes

W 2013 r. mąż nie osiągnął dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Czy w związku z tym może się rozliczyć wspólnie z żoną?
Wspólne rozliczenie nie jest możliwe, jeżeli chociaż jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową albo ryczałtem ewidencjonowanym. Nie ma znaczenia, czy udało się z niej uzyskać dochody, czy nie. Wspólne rozliczenie jest wykluczone nawet wtedy, gdy działalność tego rodzaju została formalnie zawieszona. Tak samo jest w przypadku, gdy dochody małżonka z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są liniowo (19 proc.). Ponadto prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje tym podatnikom, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego (tu: w trakcie 2013 r., np. 2 stycznia). Będą się mogli rozliczyć razem dopiero za kolejny rok podatkowy – pod warunkiem że przez cały ten okres łączyć ich będzie wspólność majątkowa. Jeśli wcześniej lub w trakcie danego roku podpiszą umowę o rozdzielności majątkowej, nie będą mogli sporządzić wspólnego zeznania.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 9 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy potrzebny jest podpis obojga małżonków

Mąż rozliczył wspólnie dochody swoje i żony. Jednak wysłał zeznanie tylko ze swoim podpisem. Czy to błąd, który trzeba skorygować?
Pod wspólnym zeznaniem (np. PIT-37) wystarczy podpis tylko jednego małżonka. Jednak ten, który składa podpis, tym samym oświadcza, że miał upoważnienie współmałżonka do wspólnego rozliczenia. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy po cofnięciu separacji można rozliczyć się wspólnie

Małżeństwo od maja do września 2013 r. było w separacji. Ostatecznie jednak mąż i żona pogodzili się, a separacja została cofnięta. Czy w związku z tym mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe?
Separacja orzeczona przez sąd znosi wspólność majątkową. Tymczasem aby możliwe było skorzystanie z preferencyjnego, wspólnego, opodatkowania, przez cały rok podatkowy małżonków musi łączyć wspólność majątkowa.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy błąd w deklaracji opóźni zwrot pieniędzy

Czytelnik wpisał w PIT-37 błędny numer KRS organizacji pożytku publicznego (OPP), której chce przekazać 1 proc. podatku. Czy może to opóźnić zwrot nadpłaconego podatku wykazanego w zeznaniu?
Jeżeli podany numer KRS jest błędny lub nie należy do uprawnionej organizacji, urząd skarbowy wzywa podatnika do podania właściwego numeru. Dopóki błąd nie zostanie poprawiony – na skutek osobistej wizyty w urzędzie lub poprzez złożenie korekty deklaracji – urzędnicy nie będą się dalej zajmować zeznaniem. Jeżeli więc podatnik oczekuje na zwrot podatku, to termin na przekazanie pieniędzy (co do zasady trzy miesiące od wpływu zeznania) może się wydłużyć. Liczony jest bowiem od daty poprawienia wszystkich błędów w zeznaniu.
O pomyłki związane z OPP jest tym łatwiej, że lista organizacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. PIT co roku się zmienia. Nie wszystkie organizacje, które w poprzednich latach spełniały warunki do otrzymania takiej pomocy, nadal mogą z niej korzystać. Na liście prowadzonej przez ministra pracy i polityki społecznej (widnieje na stronie mpips.gov.pl) pojawiają się też kolejne OPP. Warto więc sięgnąć do aktualnego wykazu.
Jak prawidłowo przekazać 1 proc. PIT? W zeznaniu PIT-37 w części H znajduje się pozycja „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W tym miejscu trzeba podać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania (podlega ona zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Opcjonalnie można podać także cel szczegółowy darowizny. Pozycja przeznaczona do jego wpisania znajduje się w bloku „Informacje uzupełniające”. Informację na ten temat urząd skarbowy prześle OPP we wrześniu 2014 r. jako uszczegółowienie danych dotyczących przekazanych kwot. Jednak należy pamiętać, że ostateczną decyzję o tym, na co organizacja wyda pozyskane środki, podejmuje ona sama -nawet gdy cel został wskazany przez podatnika.
Podstawa prawna
Art. 45c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy bez orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje ulga

W 2013 r. czytelnik uległ wypadkowi. Czy wydatki na rehabilitację może odliczyć od dochodu osiągniętego w zeszłym roku?
Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez podatnika orzeczenia o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami z preferencji tej mogą skorzystać tylko osoby niepełnosprawne lub ci, na których utrzymaniu są takie osoby. Przy czym za osobę niepełnosprawną uważa się tę, która posiada:
worzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
wdecyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową czy też rentę socjalną, albo
worzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.
Z kolei osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika to taka, która spełnia powyższe warunki, a jej roczne dochody nie przekraczają 9120 zł. Musi też być dla odliczającego: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.
Ci podatnicy, którzy spełniają wspomniane warunki, mogą skorzystać z odliczeń limitowanych i nielimitowanych. W tym ostatnim przypadku poniesione koszty muszą zostać udokumentowane fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty na poczcie lub potwierdzeniem przelewu, jeżeli wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.
Bez ograniczeń odliczyć można m.in. wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację mieszkań czy pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym czy opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby.
W przypadku wydatków limitowanych przepisy nie wymagają dokumentów potwierdzających ich wysokość. Jednak na żądanie fiskusa podatnik musi przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Należy pamiętać, że lista wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jest określona w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie te wydatki, które zostały w nim wymienione.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7d i 7e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).