Podatnicy, którzy wychowują dzieci, mogą skorzystać z tzw. ulgi na dzieci w PIT, dzięki czemu obniżą podatek dochodowy.

Z możliwości odliczenia w zeznaniu PIT ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy, którzy składają zeznania PIT-36 i PIT-37, a więc uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz posiadają władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi i dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzice zastępczy.

Możliwości skorzystania z prawa do odliczenia ulgi na dzieci nie mają podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
Ulga na dzieci jest adresowana do podatników, którzy wychowują dzieci:
- małoletnie;
- bez względu na wiek, pod warunkiem otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej;
- do ukończenia przez dziecko 25. roku życia, pod warunkiem pobierania przez nie nauki.PIT 2013 – jak rozliczyć ulgę internetową na nowych zasadach

Reklama

Dodatkowym warunkiem do skorzystania z prawa do odliczenia w PIT ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko jest warunek, że dziecko nie uzyskało w poprzednim roku podatkowym dochodów przekraczających 3.089 złotych brutto.

Renta dziecka nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do odliczenia.

Reklama

Jak obliczać wysokość ulgi na dzieci w PIT 2013

Od 2013 roku obowiązują nowe zasady obliczania wysokości ulgi na dzieci. Od tego momentu wysokość ulgi jest uzależniona do liczby wychowywanych dzieci.
Osoby, które posiadają tylko jedno dziecko, skorzystają z możliwości odliczenia ulgi pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczą ustawowo ustalonego limitu:
- 56 tys. złotych rocznie w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim;
-112 tys. złotych rocznie w przypadku małżeństw.


Jeżeli wszystkie warunki, które uprawniają rodziców do skorzystania z prawa do odliczenia ulgi na dzieci są spełnione, kwota odliczenia wynosi 1112,04 złotych rocznie ( 92,67 złotych miesięcznie).

Warto pamiętać, że ulgę na dzieci odlicza się proporcjonalnie. Jeżeli dziecko przyszło na świat w maju, ulgę na dzieci można odliczyć tylko za 8 miesięcy.

W przypadku wychowywania dwójki dzieci, podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi podatkowej w PIT, nie obowiązują limity dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Podobnie jak w przypadku rodziców wychowujących jedno dziecko kwota ulgi na dzieci, którą można rozliczyć w PIT wynosi 1112,04 złotych rocznie na każde dziecko.

Jeżeli podatnicy wychowują trójkę dzieci przy wyliczaniu wysokości przysługującej ulgi prorodzinnej, muszą pamiętać, że kwota odliczenia na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 złotych miesięcznie (1112,04 złotych rocznie), natomiast kwota odliczenia przysługująca na trzecie dziecko wynosi 139,01 złotych miesięcznie (1668,12 złotych rocznie). Podobnie jak w przypadku rodziców wychowujących dwójkę dzieci, nie są brane pod uwagę zarobki rodziców uzyskane w poprzednim roku.

W przypadku wychowywania czworga i większej liczby dzieci, kwota odliczenia wynosi odpowiednio:
- po 92,67 złotych miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na pierwsze i drugie dziecko;
- 139,01 złotych miesięcznie (1668,12 zł rocznie) na trzecie dziecko;
- po 185,34 złotych miesięcznie (2224,08 zł rocznie)na czwarte i każde kolejne dziecko;


W przypadku rodzin wielodzietnych kwota dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym również nie jest brana pod uwagę w momencie obliczania kwoty ulgi na dzieci.

Podatnicy, którzy w zeznaniach PIT-36 lub PIT-37 chcą skorzystać z odliczenia ulgi na dzieci, powinni dołączyć do zeznania załącznik PIT/O, w którym wykazuje się wysokość należnej ulgi.