Tylko dochody z pracy, ze stypendiów i z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu na imię dziecka. Inne opiekunowie wpisują do swojej deklaracji PIT.

Czy rodzice wykażą nagrodę sportową

Uczennica szkoły podstawowej, zawodniczka uczniowskiego klubu sportowego, za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach młodzików w siatkówce otrzymała nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł ufundowaną przez wójta. Czy rodzice powinni wykazać tę kwotę łącznie ze swoimi dochodami?
Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować m.in. nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Wynika to z przepisów ustawy o sporcie.
Kwalifikacja nagród, w tym sportowych, do odpowiedniego źródła przychodu uzależniona jest od tego, kto i z jakiego tytułu je otrzymuje. Przychody z uprawiania sportu zasadniczo przypisane są do działalności wykonywanej osobiście, co wynika z art. 13 pkt 2 ustawy o PIT. Chodzi tu nie tylko o przychody ze sportu profesjonalnego (uprawianego w celach zarobkowych), ale o wszystkie przychody otrzymywane przez zawodników, o ile pozostają one w związku z uprawianą dyscypliną sportową. Jeżeli zatem przyznaną przez jednostkę samorządu terytorialnego nagrodę otrzymuje sportowiec w związku z uprawianiem sportu, należy ją zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W pozostałych przypadkach nagroda stanowi przychód z innych źródeł (tak wynika np. z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 lipca 2012 r., nr ILPB2/415-353/12-2/WS i dyrektora IS w Katowicach z 8 listopada 2011 r., nr IBPBII/1/415-719/11/HK).
Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 ustawy o PIT dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodów rodziców, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Przynależność do uczniowskiego klubu sportowego jest wyrazem zainteresowań dziecka aktywnością sportową i z zasady nie służy celom zarobkowym. Otrzymania nagrody przez małoletnią córkę podatników za osiągnięcia w siatkówce nie można zakwalifikować do kategorii przychodów z pracy. Nagroda podlega więc doliczeniu do dochodów jej rodziców. Warto wskazać, że bez znaczenia jest to, iż nie przekracza ona wysokości kwoty wolnej od podatku w 2013 r. (3091 zł).
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z poźn. zm.).
Art. 31 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Czy dochód z pracy rozlicza się oddzielnie

Podatnicy mają 16-letnią córkę, która uzyskała wynagrodzenie z tytułu odpłatnej praktyki szkolnej. Czy powinni je wykazać w osobnym PIT?
Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski dolicza się do dochodów rodziców, chyba że nie przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Mówi o tym art. 7 ustawy o PIT. Przepis ten ustanawia jednocześnie pewne wyjątki. I tak, zasada doliczania dochodów dzieci do zarobków rodziców nie dotyczy dochodów z pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Zatem tylko tego rodzaju dochody podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka.
Wyjaśnijmy, że sposób opodatkowania dochodów niepełnoletnich uzależniony został od tego, czy rodzicom przysługuje zarząd nad danym składnikiem majątku dziecka, czy też nie, a to z kolei wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd nad majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Ten zarząd nie obejmuje jednak zarobku syna lub córki ani przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Stąd też obowiązek wykazywania tego rodzaju dochodów w osobnym zeznaniu PIT, składanym w imieniu dziecka.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia pracy. Chodzi tu o wszelkie czynności, których celem jest wytworzenie dobra materialnego lub kulturalnego, i to niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, służbowego, czy też w ramach działalności wykonywanej osobiście, np. umowy-zlecenia lub o dzieło.
Odrębne opodatkowanie dochodów małoletniego dziecka polega na złożeniu na jego imię i nazwisko zeznania podatkowego, w którym ujmuje się jego przychody podlegające osobnemu rozliczeniu. W praktyce oznacza to, że rodzice powinni wykazać dochód córki z odpłatnej praktyki w zeznaniu rocznym PIT-37, w którym figurować będą dane dziecka, ale które będzie podpisane przez nich.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 27 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Art. 101 par. 1 i 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy dzierżawa podlega osobnemu rozliczeniu

Grunt należący do małoletniej córki podatniczki będzie wydzierżawiony osobie fizycznej pod działalność gospodarczą. Czy należy go wykazać w osobnym zeznaniu złożonym w imieniu dziecka?
Poszczególne źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To m.in. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze.
Jeżeli rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytków z nieruchomości stanowiących własność małoletnich dzieci, to dochody z tego tytułu podlegają doliczeniu do dochodów rodziców.
Podstawa prawna
Art. 7, art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy dochód dziecka dolicza się po połowie

Mąż i żona rozliczają się indywidualnie. Czy w takim przypadku dochody małoletniego dziecka uwzględniają w swoich zeznaniach po połowie?
Podatnicy są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych do lat 18). Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z nich, chyba że prawo pobierania pożytków przysługuje tylko jednemu rodzicowi.
Podatnicy zobowiązani doliczyć dochody małoletnich dzieci rozliczają się na formularzu PIT-36. Do tego zeznania koniecznie trzeba dołączyć załącznik PIT/M, który stanowi informację o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Istotne jest to, że każdy z małżonków bez względu na sposób opodatkowania (razem lub osobno) jest obowiązany odrębnie wypełnić załącznik PIT/M.
Pamiętać też trzeba, że jeżeli dziecko, które uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu, ukończyło w roku podatkowym 18 lat, samodzielnie składa zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy rentę wykazuje się na imię małoletniego

Podatniczka samotnie wychowuje córkę. W 2013 roku 15-latka otrzymywała rentę rodzinną i niewielki dochód z praktyki szkolnej. Czy należy to rozliczyć w PIT-36 matki?
Do dochodu rodziców dolicza się co do zasady następujące dochody dzieci małoletnich podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski: dochód z renty, praw majątkowych, kapitałów pieniężnych, najmu, innych źródeł – jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu. Podatniczka – jako osoba samotnie wychowująca córkę - zobowiązana jest więc do doliczenia jej dochodu z tytułu renty rodzinnej do dochodu własnego za rok 2013. Właściwym jest PIT-36, do którego należy dołączyć załącznik PIT/M.
Z kolei pieniądze otrzymane przez córkę za odpłatne praktyki szkolne – jako dochód z pracy – są wyłączone (na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o PIT) z dochodów podlegających doliczeniu do uzyskanych przez matkę. Podatniczka powinna je wykazać w osobnym zeznaniu PIT-37 złożonym za 2013 rok na imię i nazwisko małoletniej córki.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy ojczym również rozlicza dochód dziecka

Podatnik wychowuje wspólnie z żoną jej syna z poprzedniego związku. Chłopak uzyskał w 2013 r. dochód podlegający rozliczeniu wspólnie z zarobkami rodzica. Czy małżonkowie doliczą go po połowie?
Zasada zaliczania dochodów dzieci do dochodów rodziców odnosi się wyłącznie do dochodów małoletnich dzieci własnych lub przysposobionych. W opisanej sytuacji dochód dziecka dolicza do swojego dochodu wyłącznie matka. Ojczym, który dziecka nie przysposobił, nie ma do tego prawa.
Warto wskazać, że to samo dotyczy opiekunów prawnych czy rodziców zastępczych. Takie osoby również nie mogą doliczać do swoich dochodów pieniędzy małoletnich, którymi się opiekują. Nie są to bowiem dla nich ani dzieci własne, ani przysposobione. W takim przypadku, gdy dziecko uzyskało jakiś dochód, konieczne jest złożenie w jego imieniu odrębnego zeznania, które podpisuje opiekun prawny.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy drobne zlecenia wykazuje się w zeznaniu PIT

14-letnia uczennica za zgodą rodziców wykonywała w wakacje drobne prace na podstawie umów-zleceń, z których każda opiewała na kwotę nieprzekraczającą 200 zł. Zleceniodawca potrącał podatek. Czy w takiej sytuacji jest obowiązek wykazywania kwot w osobnym zeznaniu składanym na imię i nazwisko dziecka?
Jeżeli kwota należności określona w umowie cywilnoprawnej nie przekraczała 200 zł, to zamiast skalą podatkową były one opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 18 proc. przychodu. Jest on pobierany i odprowadzany przez zleceniodawcę na rachunek urzędu skarbowego bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Na tym definitywnie kończy się rozliczenie podatku.
Ponieważ rozliczenie ma postać zryczałto0waną płatnik nie informuje po zakończeniu roku o wysokości przychodów i nie trzeba już ich wykazywać w zeznaniu rocznym.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).