Pojechałem razem z matką pociągiem do sanatorium w Kołobrzegu. Czy mogę uwzględnić w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty dwóch biletów kolejowych? – pyta nasz czytelnik.
Reklama
Podatnicy mogą odliczyć od rocznego dochodu różnego rodzaju wydatki, które wiążą się z koniecznymi zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Katalog kosztów podlegających potrąceniu jest określony w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Obejmuje m.in. zakup biletów na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem w sanatorium.

Reklama
Skorzystać z tego może albo podatnik, który sam jest niepełnosprawny, albo który taką osobę utrzymuje (a jest np. jej rodzeństwem, współmałżonkiem, dzieckiem, rodzicem, pasierbem czy teściem) – jeżeli w roku podatkowym dochody osoby z dysfunkcją nie przekraczają 9120 zł.
Izba Skarbowa w Olsztynie wyjaśniła DGP, że wysokość wydatków na przejazdy nie jest objęta limitem. Ustala się ją na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące odbiorcę i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz zapłaconą kwotę. Odpowiednimi dokumentami będą również bilety kolejowe, w tym np. za kuszetkę.
– W ramach ulgi odliczyć można tylko wydatki na przejazdy dotyczące osoby niepełnosprawnej, koszty ponoszone przez opiekuna nie mogą być uwzględnione – zastrzega Renata Kostowska z olsztyńskiej izby.

Urząd Skarbowy ma pięć lat na zweryfikowanie poprawności rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej

Ulgę rehabilitacyjną można ująć w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 albo PIT-28, do którego dołącza się druk PIT/O stanowiący informację o odliczeniach. Jeżeli w trakcie roku podatnik uzyskał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze opodatkowanych na zasadach ogólnych lub ryczałtowo, to z ulgi może korzystać w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu miesięcznej zaliczki lub ryczałtu. Ostatecznego rozliczenia przychodów oraz ulgi dokonuje jednak w zeznaniu rocznym.
Po złożeniu deklaracji urząd skarbowy ma prawo zweryfikować, czy ulga została rozliczona prawidłowo. Może wtedy zażądać dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków – w szczególności faktur i rachunków. Ma na to pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Czyli jeśli podatnik złoży deklarację PIT za 2012 r. wraz z rozliczoną ulgą rehabilitacyjną, to urząd może weryfikować zeznanie do końca 2018 r.
Ulga rehabilitacyjna
Odliczeniu podlegają koszty (w pełnej wysokości) odpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego związane z pobytem osoby niepełnosprawnej:
● na turnusie rehabilitacyjnym,
● w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
● na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.