Zeznanie roczne uwzględniające wspólne rozliczenie należy sporządzić na podstawie dokumentów potwierdzających dochody zmarłego małżonka - mówi Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP.
Do końca kwietnia osoby fizyczne, które w 2012 roku uzyskały jakieś dochody podlegające opodatkowaniu, mają obowiązek rozliczyć się z nich z urzędem skarbowym. Od paru lat ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać osoby, których małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania rocznego.
Tak. Na podstawie art. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), począwszy od rozliczeń podatkowych za 2004 r., wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków może zostać złożony również wtedy, gdy małżonek podatnika zmarł w trakcie roku podatkowego lub zmarł po zakończeniu roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania. W pierwszym przypadku ważne jest, aby związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, w drugim – by podatnik pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Oczywiście wspólne rozliczenie uwarunkowane jest istnieniem wspólności majątkowej między małżonkami w danym roku podatkowym.
Na jakiej podstawie współmałżonek może ustalić dochody zmarłego męża czy żony? Czy były już pracodawca może taką informację sporządzoną na formularzu PIT-11 udostępnić żonie lub mężowi byłego pracownika?
Zeznanie roczne należy sporządzić w oparciu o dokumenty potwierdzające dochody zmarłego małżonka. W szczególności będzie to informacja o dochodach uzyskanych w danym roku (formularz PIT-11) sporządzona przez pracodawcę. Do końca lutego następnego roku podatkowego pracodawca musi przekazać taką informację do urzędu skarbowego, jak również pracownikowi, a w przypadku jego śmierci – współmałżonkowi. Gdyby jednak z jakiegoś powodu informacja ta nie dotarła do współmałżonka we wskazanym terminie, może on wystąpić do pracodawcy o jej sporządzenie i przekazanie.
Czy małżonek, którego mąż lub żona umrze po zakończeniu roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego, np. na początku 2013 r., będzie mógł wspólnie ze zmarłym małżonkiem rozliczyć także dochody uzyskane w 2013 r.?
Powołany wyżej art. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia złożenie wspólnego rozliczenia małżonków za dany rok podatkowy również wtedy, gdy małżonek zmarł w jego trakcie. Tym samym, jeżeli małżonek zmarł na początku 2013 r., a między małżonkami istniała wspólność majątkowa i nie zachodzą inne przesłanki wyłączające wspólne rozliczenie (np. opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym), podatnik, składając zeznanie za 2013 r., będzie mógł wybrać opcję wspólnego opodatkowania ze zmarłym małżonkiem.
O czym szczególnie trzeba pamiętać, wypełniając formularz PIT-37 bądź PIT-36 i rozliczając w nim dochody wspólnie ze zmarłym małżonkiem?
Jest kilka takich kwestii. Małżonkowi rozliczającemu się wspólnie ze zmarłym małżonkiem będzie przysługiwało prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym ulg podatkowych, które nabył współmałżonek, np. ulgi rehabilitacyjnej. Trzeba też pamiętać, że wspólne rozliczenie następuje na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym. Wniosek ten składa się poprzez zaznaczenie w rubryce dotyczącej sposobu opodatkowania odpowiedniej ikonki – art. 6a ust. 1 ustawy. A także, że zeznanie powinno zostać złożone w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia.

Zeznanie roczne musi opierać się na dokumentach potwierdzających dochody zmarłego