W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają tylko koszty poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
Podatniczka chora na schizofrenię posiada I grupę inwalidztwa, gdyż jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji. Zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego w 2011 r. odbyła dwa wyjazdy do miejscowości turystycznej. W czasie tych wyjazdów zwiedzała muzea i brała udział w imprezach kulturalnych. Oswajała się z wykonywaniem zwykłych czynności życiowych, takich jak: umiejętność radzenia sobie w podróży, zakwaterowania w pokoju, poruszania się po obcym mieście, ćwiczenia pamięci i koncentracji. Podatniczka chciała poniesione na ten cel wydatki odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Niestety nie zgodził się na to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Jego zdaniem ustawodawca szczegółowo określił, które wydatki uznaje za poniesione na cele rehabilitacyjne, uprawniające osobę niepełnosprawną do odliczeń od dochodu. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają koszty poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
Podatniczka nie poniosła wydatku ani za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, ani w żadnym z zakładów przez ustawodawcę wymienionych. W związku z tym nie mogła ponieść wydatku na odpłatny przejazd środkami transportu związanego z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym. Brak jest zatem podstaw do uznania, że poniesione przez nią wydatki na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Odliczenie od dochodu kosztów byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby przejazd pociągiem, zwiedzanie muzeów, usługa hotelarska, usługi gastronomiczne czy udział w imprezach kulturalnych w przypadku schorzenia podatniczki zostały zakwalifikowane przez lekarza specjalistę jako zabiegi rehabilitacyjne. W przeciwnym przypadku tego typu wydatki nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 kwietnia 2012 r. (nr IPTPB2/415-72/12-4/JR).