Wstępna ocena prawidłowości rozliczenia PIT 2011 dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2561/12). W toku tych czynności organy podatkowe analizują dokumenty źródłowe, np. informacje PIT-11, sprawdzając ich zgodność z deklaracją.
Jak wyjaśniło MF, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w deklaracji organy podatkowe w zależności od charakteru i zakresu stwierdzonych uchybień samodzielnie korygują deklarację (jeżeli w jej wyniku zmiana wysokości zobowiązania nie przekroczy 1 tys. zł – przyp. red.) lub zwracają się do podatnika o jej poprawienie.

1 dzień na złożenie PIT za rok 2011

Natomiast w przypadku istnienia wątpliwości o charakterze merytorycznym organ podatkowy może wezwać podatnika do udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Ocena deklaracji dokonywana w tym trybie ma charakter uproszczony. Umożliwia organom podatkowym w sposób jak najmniej sformalizowany wstępne dokonanie oceny zagadnień o charakterze materialnym. Dla stosowania tych regulacji nie jest istotne, czy ewentualna niepoprawność deklaracji będzie skutkować zaniżeniem czy zawyżeniem zobowiązania podatkowego.
Zdaniem resortu, jeżeli podatnik zgodzi się z zastrzeżeniami organu podatkowego i uzupełni deklarację (skoryguje ją) w sposób usuwający wątpliwości, wówczas zbędne będzie wszczynanie postępowania podatkowego. W przeciwnym razie – gdy podatnik nie podzieli stanowiska organu podatkowego, a wątpliwości co do poprawności deklaracji nie zostaną wyjaśnione, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową.