Podatnicy żądają dowodu potwierdzenia, że korzystali z kawiarenki internetowej, bo daje on prawo do ulgi za internet w zeznaniu rocznym PIT.
W rozliczeniach z fikusem za ubiegły rok podatnicy po raz pierwszy mogą – w ramach ulgi internetowej – odliczać od dochodu także wydatki na surfowanie po sieci poza miejscem zamieszkania. Z przeprowadzonej przez nas krótkiej sondy w kafejkach internetowych w 10 polskich miastach wynika, że podatnicy proszą o wystawienie faktury lub imiennego rachunku, choć nie jest to częsta praktyka. Taki dokument pozwala skorzystać z odliczenia w rocznym zeznaniu PIT.
ikona lupy />
Ulga internetowa / DGP
– Wśród naszych klientów jest spore zainteresowanie otrzymaniem faktury VAT za usługę internetową – potwierdza właściciel warszawskiej kawiarenki A.2. Internet Cafe.
Marcin Makowski z kafejki Gdziekolwiek Cafe w Zgierzu dodaje, że na prośbę klienta odpowiedni dokument na pewno zostanie wystawiony. To samo usłyszeliśmy w innych e-kawiarenkach.

Internet poza domem

Zasady korzystania z ulgi internetowej zliberalizowała nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1478), przy czym wprowadzone ułatwienia mają zastosowanie po raz pierwszy do dochodów rozliczanych za 2011 r. Można z nich zatem korzystać w sporządzanych aktualnie zeznaniach podatkowych, które należy składać do 30 kwietnia 2012 r. Najważniejsze uproszczenie to zniesienie wymogu korzystania z internetu w miejscu zamieszkania. W konsekwencji ulgą objęte zostały nie tylko koszty internetu mobilnego w komputerze lub telefonie komórkowym, ale również w kafejkach internetowych.

Paragon nie wystarczy

Korzystanie z internetu, w tym także w e-kawiarence, uprawnia do ulgi podatkowej, pod warunkiem właściwego udokumentowania wydatków. Agnieszka Sakowska, konsultant podatkowy w ECDDP tłumaczy, że z odliczenia od dochodu w maksymalnej kwocie 760 zł mogą skorzystać osoby posiadające dokument stwierdzający poniesienie wydatku.
– Musi on zawierać przynajmniej dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty – wylicza Agnieszka Sakowska.
Wymogi te reguluje art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z z 2012 r., poz. 361). Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP tłumaczy, że obecnie nie ma obowiązku dokumentowania wydatków na internet wyłącznie fakturami VAT. Jednocześnie jednak sam paragon z kawiarenki nie będzie wystarczającym dokumentem, gdyż nie spełnia ustawowych kryteriów, tj. nie zawiera danych kupującego.
– Dlatego aby skorzystać z odliczenia osoba korzystająca z dostępu do internetu poza miejscem zamieszkania powinna zażądać od usługodawcy wystawienia rachunku lub faktury VAT – mówi Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater.

Jeżeli oryginalny dokument został zgubiony lub w inny sposób utracony, sprzedawca usługi ma obowiązek wystawić duplikat.

Ekspert podkreśla, że usługodawca jest obowiązany do wystawienia odpowiedniego dokumentu na żądanie usługobiorcy.Obowiązek sprzedawcy

W przypadku gdy usługodawca jest podatnikiem VAT, dokumentem, jaki można uzyskać, jest faktura VAT. Jest on zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 7 dni od wykonania usługi. Anna Misiak przypomina, że w przypadku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej faktura zostanie wystawiona na podstawie paragonu otrzymanego przez nabywcę w dniu dokonania transakcji, pod warunkiem zgłoszenia takiego żądania w terminie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.
Dodaje, że w przypadku usługodawcy niebędącego podatnikiem VAT przysługuje prawo żądania wystawienia rachunku zarówno przed wykonaniem usługi – wtedy rachunek wystawiany jest w terminie 7 dni od wykonania usługi, jak i po – wystawienie następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Także w tym przypadku żądanie wiąże jedynie, gdy zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.
– Podatnik zamierzający skorzystać z ulgi przy rozliczaniu dochodów za 2011 rok powinien uzyskać te dokumenty przed dniem złożenia zeznania PIT – przypomina Agnieszka Sakowska.
Późniejsze otrzymanie faktury czy rachunku nie wyklucza skorzystania z ulgi.
– Podatnik może złożyć korektę zeznania, w której zostanie wykazana wysokość poniesionych wydatków na użytkowanie internetu zgodnie z uzyskanymi dowodami – dodaje Agnieszka Sakowska.
Sylwester Cekała, prawnik z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, zwraca uwagę, że weryfikując prawo do ulgi internetowej, urzędy skarbowe respektują faktury zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
– Ponadto uwzględniane są nie tylko oryginały, ale również duplikaty faktur lub rachunków, które są podstawą odliczenia wydatków na internet – mówi Sylwester Cekała.