Wspólne zeznanie PIT składa jeden z małżonków. Druk musi podpisać, używając swoich danych osobowych.
Mąż i żona mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, jeśli rozliczą się wspólnie. Preferencję podatkową przewiduje art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn.zm.). Zgodnie z nim małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Każdy z małżonków będzie mógł oczywiście odliczyć m.in. wydatki na składki społeczne. Podatek należy obliczyć w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.
Z powyższego przepisu wynika, że jednym z warunków skorzystania z preferencji jest złożenie wniosku w zeznaniu podatkowym. Wniosek może być wyrażony przez jednego z małżonków, który traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka o łączne opodatkowanie.
Trzeba też pamiętać, że również wdowcy i wdowy mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Artykuł 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje taką możliwość. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:
● zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
● pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
W konsekwencji wspólne rozliczenie możliwe jest zarówno w przypadku, gdy małżonek zmarł po zakończeniu roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania rocznego, jak i wtedy, gdy małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.
Zasada wspólnego opodatkowania ma też zastosowanie, jeżeli jeden z małżonków w roku nie uzyskał dochodów opodatkowanych według skali lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku, czyli kwoty 3091 zł.

Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

Dotyczy to nie tylko zeznania papierowego, ale również składanego przez internet. Zasady w obu przypadkach są niemal identyczne. Na początku formularza należy zaznaczyć, że PIT składamy w imieniu obojga małżonków. Po wypełnieniu go osoba wypełniająca musi podpisać dokument. Tak jak w przypadku podatników rozliczających się samodzielnie, wystarczy podać pięć cech osobowych. W przypadku wspólnego zeznania muszą to być dane małżonka, który składa zeznanie w imieniu swoim i męża/żony. Trzeba podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania za 2010 rok.

28 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Po wysłaniu formularza podatnik musi również pamiętać o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Jak podaje Ministerstwo Finansów, średni czas oczekiwania na to potwierdzenie wynosi ok. 2 godzin. W praktyce zdarza się jednak, że podatnik otrzymuje taki dokument w ciągu zaledwie kilku minut.

Przypomnijmy, że małżonkowie mogą składać przez internet formularze PIT-36 oraz PIT-37.