Mąż i żona, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie za 2011 r., muszą to zrobić najpóźniej 30 kwietnia 2012 r. Po tej dacie tracą prawo do preferencyjnego opodatkowania.
Reklama
Terminowe rozliczenie PIT jest kluczową sprawą przy rozliczeniu dochodów małżonków. Wszystko dlatego, że przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przewidują, że łączne opodatkowanie dochodów męża i żony nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złożą po terminie określonym w ustawie PIT.
Trzeba też wiedzieć, że samo zawarcie małżeństwa nie wystarczy, aby mąż i żona złożyli wspólne zeznanie. Ustawodawca skorzystanie z tej preferencji uzależnia od spełnienia kilku warunków łącznie.

20 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (czyli rozliczający się w Polsce ze wszystkich uzyskanych dochodów, w tym także za granicą), między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym opodatkowani łącznie. Jeśli mąż i żona zdecydują się na ten sposób opodatkowania, w zeznaniu muszą wykazać sumę swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków, kwot przysługujących im odliczeń od dochodu. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.
Ustawa o PIT przewiduje też możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia w nadzwyczajnych sytuacjach. Może to być np. śmierć jednego z małżonków. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożony przez podatnika, który:
● zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
● pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.