Jeśli pracownicy sami dzielą się napiwkami otrzymanymi od klientów, to jest to przychód z innych źródeł. Taki sposób rozliczenia potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Jeśli zakład pracy podatnika przechowuje i redystrybuuje napiwki między swoich pracowników, to mają one charakter przychodu ze stosunku pracy, a pracodawca pełni funkcję płatnika. Jeśli natomiast pracownicy sami dzielą się napiwkami otrzymanymi od klientów, to jest to przychód z innych źródeł. Taki sposób rozliczenia potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa, jaką zajął się sąd, dotyczyła interpretacji. Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie gier losowych zamierzała również otworzyć restaurację oraz kasyno gry. We wniosku wskazała, że pracownicy zatrzymują dla siebie otrzymane bezpośrednio od klientów napiwki. Natomiast te, które będą otrzymywać kelnerzy i barmani, będą trafiać do specjalnej kasetki należącej do spółki, która stanowi obowiązkowy element wyposażenia restauracji. Po rozliczeniu należności wynikającej z rachunku za usługę każdy pracownik zachowuje otrzymany napiwek dla siebie.
Ponadto spółka podkreśliła, że w celach ewidencyjnych zobowiązuje pracowników kasyna gry otrzymujących napiwki na stołach do gry do umieszczania ich w kasetkach. Później pracownik wymieni żetony na gotówkę w kasie. Natomiast jeśli chodzi o napiwki otrzymywane poza stołami gry, pracownicy będą składać oświadczenia o otrzymanych kwotach od klientów.
Minister finansów w wydanej interpretacji stwierdził, że wszystkie napiwki otrzymane przez pracowników podlegają opodatkowaniu PIT. Mogą jednak stanowić przychód ze stosunku pracy lub przychód z tzw. innych źródeł.
Spółka uznała jednak, że wypłaty, które zamierza ewidencjonować w rejestrze napiwków, nie są wypłatami ze stosunku pracy. Wynika to z tego, że pracodawca nie był stroną stosunku prawnego łączącego go z pracownikiem, z którego wynikały wysokość czy też uzyskanie przez pracownika przychodu. Ponadto napiwki nie mogły stać się przychodem uzyskanym z zakładu pracy, gdyż to nie on ponosił ekonomiczny ciężar tego przychodu.
Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający skargę kasacyjną nie przyznały racji spółce.
Sędzia Anna Dumas podkreśliła, że napiwki adresowane imiennie do określonego pracownika, a trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1747/10.