Żona, która otrzymuje alimenty od byłego męża, będzie musiała wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, gdy przekazywane jej sumy przekraczają 700 zł miesięcznie.
Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Może on obciążać krewnych w linii prostej (np. rodziców, dzieci) oraz rodzeństwo.
– Z punktu widzenia podatkowego wypłacone alimenty stanowią przychód – wyjaśnia Edyta Rajchel, radca prawny w Kancelarii Andrzej Gotfryd, oddział w Krakowie.
Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, dodaje, że są to przychody z innych źródeł.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wprowadza w zakresie alimentów w art. 21 ust. 1 pkt 127 zwolnienie przedmiotowe.
Edyta Rajchel przypomina, że wolne od podatku dochodowego bez względu na ich wysokość są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
– Zatem do pierwszej grupy alimentów zwolnionych z opodatkowania należą alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia – podsumowuje Rafał Sidorowicz.
Zwolnieniu podlegają również alimenty na rzecz dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
– Co istotne, przepisy nie różnicują skutków podatkowych w zależności od tego, czy obowiązek alimentacyjny wobec dzieci został nałożony w orzeczeniu sądowym, czy też alimenty płacone są przez zobowiązanego bez wyroku sądowego. W każdym przypadku alimenty podlegają nielimitowanemu zwolnieniu z opodatkowania – tłumaczy ekspert MDDP.
Odmienne zasady opodatkowania dotyczą alimentów na rzecz osób innych niż dzieci. Rafał Sidorowicz podkreśla, że w tym zakresie zwolnienie jest limitowane – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł i przysługuje wyłącznie, gdy obowiązek alimentacyjny wynika z orzeczenia sądowego bądź ugody stron zawartej przed sądem.
– Poza ograniczeniem kwotowym ustawodawca wprowadza dodatkowy wymóg skorzystania ze zwolnienia, mianowicie obowiązek wypłaty alimentów musi wynikać z wyroku sądu lub ugody sądowej. Aby skorzystać ze zwolnienia, oba warunki muszą być spełnione kumulatywnie – ostrzega Edyta Rajchel.
W sytuacji gdy dochodzi do wypłaty skumulowanych alimentów (alimentów wypłaconych np. za kilka miesięcy z góry lub wypłaty zaległych alimentów na skutek egzekucji komorniczej), dla ustalenia kwoty objętej zwolnieniem nie jest istotna suma wypłacana w konkretnym miesiącu, lecz miarodajne znaczenie ma miesięczna kwota zasądzonych alimentów (gdyż opodatkowaniu podlega tylko nadwyżka przekraczająca 700 zł miesięcznie).
Trzeba pamiętać, że wolne od podatku dochodowego są również świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Świadczenia te są wypłacane z funduszu alimentacyjnego.
Osoba dorosła, która otrzymuje kwoty z alimentów, musi je opodatkować
Alimenty na rzecz osób innych niż dzieci, wypłacane bez wyroku sądowego bądź ugody sądowej, nie są zwolnione z PIT, co oznacza, że w zeznaniu rocznym powinny być doliczone do pozostałych przychodów opodatkowanych według skali.