Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że przepis, który pozbawiał zwolnienia z PIT alimenty otrzymane w 2007 roku na rzecz innych osób niż dzieci na podstawie ugody sądowej, naruszał zasadę równości konstytucyjnej.
W ocenie trybunału nie można ustanawiać ulgi podatkowej tylko dla tych osób, którym alimenty zostały zasądzone wyrokiem sądu.
Sędzia Zbigniew Cieślak, uzasadniając wyrok, podkreślił, że konstytucyjna zasada równości wobec prawa nakazuje identyczne traktowanie podmiotów – według jednakowej miary, którą należy rozumieć jako niedyskryminacyjną i niefaworyzującą. Nie ma podstaw do zróżnicowania skutków podatkowych alimentów w zależności od tego, czy są one otrzymane na podstawie wyroku sądu, czy ugody sądowej.
– Wyrok jest korzystny dla podatników, którzy w 2008 roku złożyli zeznanie PIT i zapłacili podatek od alimentów uzyskanych w drodze ugody przed sądem. Teraz mogą uzyskać zwrot nadpłaty – powiedziała DGP adwokat Katarzyna Łakoma z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Sprawa, jaką zajął się trybunał, dotyczyła przepisu art. 127 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o PIT. Przepis ten obecnie już ma inne brzmienie i w jednakowy sposób określa ulgę podatkową dla osób, które otrzymały alimenty na podstawie wyroku sądu czy ugody sądowej. Jednak w 2007 roku ulga w PIT nie obejmowała dochodów z alimentów uzyskanych w drodze ugody zawartej przed sądem.
W związku z tym, że przepis ten został zmieniony, nie było potrzeby orzekania o jego zgodności z konstytucją. Trybunał stwierdził, że choć przepis został zmieniony, nie oznacza to, że utracił moc obowiązującą. Przepisy Ordynacji podatkowej określają 5-letni termin przedawnienia. A zatem przepis ten może mieć zastosowanie do zobowiązań podatkowych za rok 2007 i do 31 grudnia 2013 r. może stanowić podstawę prawną decyzji organu podatkowego.
Wyrok trybunału będzie ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Podatnicy, którzy niesłusznie zapłacili podatek od alimentów za 2007 rok, mogą skorygować swoje zeznanie PIT, powołując się na wyrok, i określić jednocześnie wysokość nadpłaty. Ponadto będzie im przysługiwać oprocentowanie od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, o ile złożą wniosek o zwrot w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia.
Wyrok jest ostateczny.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2012 r. sygn. akt K 27/08