Jeśli mąż i żona w 2011 roku mieszkali w różnych miejscowościach, muszą zdecydować, w którym urzędzie złożą wspólne zeznanie.
Właściwość urzędu skarbowego w sprawie rocznego PIT, czyli miejsce składania zeznania, reguluje art. 45 ust. 1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, do celów złożenia PIT właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na tym terytorium.
– W przypadku osób nie- posiadających polskiej rezydencji właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – podpowiada Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Małecki i Wspólnicy.

84 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

Ekspert dodaje, że w przypadku wspólnego zeznania podatkowego małżonków stosuje się identyczne zasady określania miejsca składania zeznania. Jeśli małżonkowie mieszkali w ostatnim dniu roku podatkowego w różnych miejscach, a spełniają wszystkie warunki umożliwiające wspólne rozliczenie, to łączne zeznanie podatkowe składają w jednym z tych dwóch właściwych dla nich urzędów skarbowych przypisanych do ich miejsc zamieszkania.
– Który to będzie urząd, pozostaje w gestii małżonków i wynika z wypełnionego zeznania rocznego – podkreśla Paweł Małecki.
Na zeznaniu tym jeden z małżonków wpisywany jest jako podatnik, a drugi jako małżonek podatnika. Konsekwentnie właściwym organem podatkowym, tzn. urzędem, do którego zostanie skierowane to wspólne zeznanie, jest urząd skarbowy przypisany małżonkowi wpisanemu jako podatnik na zeznaniu rocznym.