Jeśli tylko jedno z małżonków podpisze formularz PIT za 2011 r., oświadcza, że zostało upoważnione przez drugiego do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie.
Preferencyjne rozliczenie małżonków jest korzystne, gdy dochody żony bądź męża są na tyle wysokie, że jedno z nich powinno się rozliczać według wyższej, 32-proc. stawki podatkowej, a drugie nie osiągnęło żadnych dochodów lub osiągnęło dochody w wysokości niepowodującej zapłaty podatku. Wynika to ze sposobu ustalenia wysokości PIT, który w tym przypadku obliczamy jest w podwójnej wysokości podatku, określonego od połowy łącznych dochodów współmałżonków.
Przed złożeniem zeznania małżonkowie muszą sprawdzić, czy mogą rozliczyć się wspólnie. Na tę preferencję nie mogą sobie pozwolić wszystkie osoby pozostające w związku małżeńskim. Nie jest to możliwe, jeżeli:

Podatnicy, którzy chcą wspólnie rozliczyć się w zeznaniu PIT za 2011 r. przez internet, nie muszą składać pełnomocnictwa (UPL-1) współmałżonka

l jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą objętą kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym bez względu na to, czy osiągnął on dochody, czy też nie oraz czy zgłoszone zostało zawieszenie działalności,
l dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, chociaż jednego z małżonków zostały opodatkowane podatkiem liniowym.
To ograniczenie nie dotyczy sytuacji, gdy jeden z małżonków był opodatkowany w sposób zryczałtowany w odniesieniu do przychodów z najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a nie zostały one osiągnięte w ramach firmy.
Aby rozliczyć się wspólnie, trzeba po pierwsze pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim. Wyjątkiem jest sytuacja, w której związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz współmałżonek zmarł w trakcie roku albo pozostaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku, przed złożeniem zeznania podatkowego. Po drugie należy pozostawać przez cały rok w ustroju wspólności majątkowej ustawowej. Po trzecie – złożyć pisemne oświadczenie w deklaracji PIT o wspólnym rozliczeniu. Zeznanie musi być złożone w ustawowym terminie. Spóźnienie pozbawi prawa do rozliczenia się łącznie z małżonkiem.
Rozliczając się wspólnie, małżonkowie powinni podpisać się pod formularzem. Jednak począwszy od rozliczeń za 2010 rok, małżonkowie mogą skorzystać z pewnego uproszczenia. Pod wnioskiem o wspólne rozliczenie rocznych dochodów może podpisać się tylko jeden z małżonków. Składając podpis, oświadcza on, pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że został upoważniony przez współmałżonka do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie.