Podatnicy PIT muszą do końca kwietnia 2012 r. złożyć zeznanie podatkowe i ewentualnie wpłacić należny podatek.
– Sytuacja taka będzie miała miejsce, jeżeli np. w trakcie roku zaliczki na podatek pobrane przez płatników będą niższe niż podatek należny wynikający z zeznania – tłumaczy Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.
W przypadku przewidywanych problemów z zapłatą podatku dochodowego wynikającego z rozliczenia za 2011 r. podatnicy mogą skorzystać z rozwiązań, które dają szansę na uzyskanie określonych ulg w spłacie zobowiązań względem fiskusa.

90 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Złożenie wniosku

Jeśli już wiemy, że będziemy musieli dopłacić PIT wynikający z rozliczenia za 2011 r. możemy złożyć do urzędu skarbowego wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie jego zapłaty na raty.
Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, wyjaśnia, że tego rodzaju wniosek musi być starannie umotywowany. Tak by wykazać, że zgodnie z wymogami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej jest on uzasadniony ważnym interesem podatnika. Wskazane pojęcie ma nieostry charakter, a jego treść jest oceniana w świetle okoliczności konkretnej sprawy. Zgodnie z praktyką organów i sądów administracyjnych ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych.

1 miesiąc ma naczelnik urzędu skarbowego na rozpatrzenie wniosku o przyznanie ulgi w zapłacie podatku

– Okolicznością taką może być np. utrata możliwości zarobkowania, czy np. na skutek ciężkiej i przewlekłej choroby, utrata majątku – np. na skutek działania kataklizmów – wymienia Maciej Grela.
Jednocześnie dodaje, że decyzja organu co do przyznania ulgi ma charakter uznaniowy, a tym samym w znacznej mierze jest uzależniona od dobrej woli organu. Z uwagi na wspomnianą uznaniowość oraz trudną do wykazania przesłankę zobiektywizowanego ważnego interesu z perspektywy podatnika jest to dość niepewny środek prawny.
– Nie oznacza to jednak, że nie warto podejmować prób korzystania z tej instytucji, gdyż dając pewną szansę na korzystne rozstrzygnięcie, jednocześnie nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji oraz dodatkowych kosztów dla podatnika – ocenia Maciej Grela.
Marcin Sobieszek wskazuje, że organ podatkowy, przychylając się do prośby podatnika o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie jego płatności na raty, ustala z reguły opłatę prolongacyjną z tego tytułu. Wysokość takiej opłaty wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Obecnie jest to 7 proc.

Samodzielne decyzje

Przepisy podatkowe nie zabraniają podatnikom częściowego wypełnienia formalności związanych z rozliczeniem rocznym przed upływem ustawowo określonego terminu.
– Tym samym można złożyć zeznanie za 2011 r. już np. w lutym 2012 r., a zapłaty podatku wynikającego z zeznania dokonać 30 kwietnia 2012 r. – zauważa Marcin Sobieszek.
Dopuszczalna jest również sytuacja, w której podatnik dokona płatności podatku w kilku ratach. Ważne jest wówczas, aby ostatnia rata płatności podatku wynikająca z zeznania rocznego została dokonana do końca kwietnia 2012 r.