Osoby, które w 2011 r. oddawały honorowo krew, mogą pomniejszyć swój dochód do opodatkowania. Podstawę obliczenia podatku stanowi bowiem dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców. Tomasz Rysiak, radca prawny w Kancelarii Mangusson, przypomina, że odliczenia dokonuje się w wysokości ekwiwalentu za pobraną krew. Dla celów podatkowych jest to 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składnika, np. osocza.

– Maksymalna wysokość darowizny podlegająca odliczeniu od dochodu wynosi 6 proc. dochodu podatnika osiągniętego w danym roku – dodaje Tomasz Rysiak.

130 zł wynosi ekwiwalent, który można odliczyć od dochodu za każdy litr oddanej krwi

Jednocześnie podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, m.in. na cele krwiodawstwa, są zobowiązani wykazać w zeznaniu kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Wysokość wydatków poniesionych na cele krwiodawstwa określa się na podstawie zaświadczenia stacji krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

– Obowiązujący dla rozliczania dochodów za 2011 r. sposób dokumentacji wartości darowizny przeznaczonej na cele krwiodawstwa uległ zmianie w porównaniu z regulacjami mającymi zastosowanie do dochodu osiągniętego w 2010 r. – zauważa Tomasz Rysiak.

Ekspert dodaje, że począwszy od 2011 r. warunkiem odliczenia od dochodu darowizny na cele krwiodawstwa nie jest już konieczność uzyskania oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Kolejną zmianą w porównaniu do ubiegłorocznego sposobu rozliczania darowizny na cele krwiodawstwa jest brak konieczności wskazywania przez stacje krwiodawstwa wartości oddanej przez podatnika krwi.

PIT 2011 106 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011