Honorowy dawca nie musi mieć oświadczenia o przekazanej darowiźnie, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej w PIT 2011.
Osoby, które w 2011 r. oddawały honorowo krew, mogą pomniejszyć swój dochód do opodatkowania. Podstawę obliczenia podatku stanowi bowiem dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców. Tomasz Rysiak, radca prawny w Kancelarii Mangusson, przypomina, że odliczenia dokonuje się w wysokości ekwiwalentu za pobraną krew. Dla celów podatkowych jest to 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składnika, np. osocza.
– Maksymalna wysokość darowizny podlegająca odliczeniu od dochodu wynosi 6 proc. dochodu podatnika osiągniętego w danym roku – dodaje Tomasz Rysiak.