Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 49) wyjaśniło wątpliwości dotyczące stosowania zwolnień z podatku dochodowego dla świadczeń pracowniczych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Resort potwierdził, że zwolnione z PIT są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i fundowane z ZFŚS świadczenia pracodawcy związane z realizacją działalności socjalnej, w tym również dotyczące udziału pracownika w imprezie kulturalno-oświatowej – o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w skali roku podatkowego. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Natomiast udział pracownika w imprezie kulturalno-oświatowej sfinansowanej przez pracodawcę z innych środków niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie jest dla tego pracownika obojętny podatkowo. Pracownicy uzyskują świadczenie nieodpłatne z tytułu uczestnictwa w takiej imprezie. Wartość świadczenia, jaką pracodawca powinien doliczyć do przychodu pracownika, należy obliczyć, dzieląc łączną kwotę wydatków poniesionych przez pracodawcę na zorganizowanie imprezy przez liczbę pracowników zaproszonych (np. wszystkich, jeśli impreza była przewidziana dla wszystkich pracowników), a następnie tak ustaloną cenę jednostkową przypisać tylko pracownikom uczestniczącym w danej imprezie.

Takie same zasady należy zastosować, jeżeli impreza została sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a pracodawca nie może zastosować zwolnienia, gdyż wartość otrzymanych przez pracownika przekroczyła już limit 380 zł.

Zdaniem ministerstwa nie można jednak mówić o powstaniu przychodu w sytuacji, gdy pracownik nie wziął w niej udziału.

380 zł wynosi roczny limit zwolnienia dla świadczeń finansowanych z funduszu socjalnego

Ministerstwo Finansów podkreśliło również, że nie jest wykluczone stosowanie zwolnienia w przypadku, gdy z ZFŚS pokrywana jest część należności za daną imprezę, a pozostałą kwotę finansuje pracownik z własnych środków. Zastrzeżenie mówiące o sfinansowaniu w całości ze środków ZFŚS dotyczy wyłącznie środków pracodawcy. Zatem to świadczenie sfinansowane przez niego w części z zakładowego funduszu oraz ze środków obrotowych nie spełnia warunków zwolnienia.

Resort wyjaśnił również zasady stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, który obejmuje dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie i sfinansowanego m.in. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (w tym wypadku przysługuje pełne zwolnienie z podatku). MF wskazało, że aby zastosować zwolnienie, pracodawca dokonujący na wniosek pracownika dopłaty do wypoczynku dziecka może oczekiwać przedłożenia dowodu zapłaty za ten wypoczynek, zgodnie z postanowieniami regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującymi w danym zakładzie pracy (np. dowodu wpłaty, faktury, rachunku).