Jeżeli osobą uprawnioną do wypłaty udziałów po zmarłym członku spółdzielni jest małżonek, a oboje łączyła wcześniej wspólność majątkowa, to taka wypłata jest zwolniona z podatku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał bank spółdzielczy. Mogą do niego przystępować członkowie, wpłacając udziały i wpisowe. Jednocześnie określają oni, komu należy wypłacić udziały na wypadek śmierci.
Bank stał na stanowisku, że zwrot udziału po zmarłym jest przychodem z praw majątkowych, opodatkowanym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej PIT. Zwrot nie wchodzi bowiem do spadku po zmarłym, co wynika z art. 16 par. 3 ustawy – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 ze zm.) – uważał bank.
Argumentował, że osoba otrzymująca zwrot udziałów nie dostaje ich w spadku, lecz na podstawie innego tytułu – dyspozycji na wypadek śmierci. W związku z tym do zwrotu udziałów członkowskich wypłacanych osobie uprawnionej nie ma zastosowania ustawa o podatku od spadków i darowizn, tylko ustawa o podatku dochodowym.
Dyrektor KIS częściowo się z tym nie zgodził. Wyjaśnił, że inne będą skutki wypłaty udziałów małżonkowi zmarłego członka spółki, gdy oboje łączyła wspólność majątkowa, a inne – wypłaty innym osobom uprawnionym.
Co do zasady – wyjaśnił organ – wypłaty udziałów po zmarłym członku spółdzielni na rzecz osób wskazanych w deklaracjach członkowskich stanowią przychód z praw majątkowych. Zasadniczo nie jest on zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o przychodach otrzymanych w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.
W związku z tym spółdzielnia musi przy wypłacie udziałów osobie uprawnionej potrącić zaliczki na podatek dochodowy.
Inaczej jest, gdy osobą uprawnioną do wypłaty jest małżonek, a źródłem finansowania udziałów był majątek wspólny. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT – wyjaśnił dyrektor KIS.
Zastrzegł, że warunkiem zwolnienia jest to, aby udziały wróciły do majątku małżeńskiego, z którego zostały opłacone. W takiej sytuacji – wyjaśnił organ – nie można uznać, że zwrot udziału stanowił dla podatnika (współmałżonka uprawnionego do odbioru udziałów) jakiekolwiek przysporzenie.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 maja 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.155.2020.1.KC