W sobotę ruszyła akcja składania PIT za ubiegły rok. Kto zrobił to wcześniej, temu i tak termin na ewentualny zwrot nadpłaty będzie się liczyć od 15 lutego br.
Warto rozliczyć się przez internet, bo dzięki temu – podobnie jak rok temu – można dostać zwrot nadpłaty już w ciągu 45 dni, a nie standardowo trzech miesięcy. Zasada ta została ponad rok temu wpisana na trwałe do ordynacji podatkowej (art. 77 par. 1 pkt 5a).
Na tych, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, będzie już od końca lutego czekać informacja o stanie zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy. Wystarczy wejść na stronę: podatki.gov.pl. To jedyna strona z dostępem do usługi polegającej na tym, że Krajowa Administracja Skarbowa sama wypełnia zeznanie, a decyzję pozostawia podatnikowi – czy zaakceptować je bez zmian, czy wprowadzić zmiany (np. wspólne rozliczenie z małżonkiem, niektóre ulgi nieuwzględnione przez fiskusa) i je wysłać, czy wypełnić samodzielnie formularz, bez korzystania z pomocy skarbówki.
ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe
Nie wszystkim fiskus wyliczy podatek. Z usługi tej nie skorzystają przedsiębiorcy. Co prawda w tym roku po raz pierwszy KAS wypełni zeznania PIT-28 i PIT-36, ale tylko podatnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej (np. wynajmującym). Osoby te muszą pamiętać, że nawet jeśli nie wprowadzą żadnej poprawki, powinny zaakceptować zeznanie wypełnione przez skarbówkę. W tym wypadku nie zadziała automatyzm znany już (z ubiegłego roku) przy rozliczeniach na formularzach PIT-37 i PIT-38, gdzie wystarczy nic nie robić – wtedy urząd przyjmie, że zeznanie zostało złożone 30 kwiet nia 2020 r. w wersji przygotowanej przez KAS. Przy formularzach PIT-28 i PIT-36 taki automatyzm nie zadziała (trzeba zeznanie zaakceptować).
Jaki formularz wybrać i co trzeba wiedzieć o zasadach jego wypełniania
Jaki formularz Jak można złożyć Kto składa Komu wypełni skarbówka w ramach usługi Twój e-PIT Co wypełni skarbówka w ramach usługi Twój e-PIT Co podatnik może sam uzupełnić mimo wypełnienia zeznania przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT Czy zeznanie wypełnione przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT będzie uznane za automatycznie złożone Kiedy mija termin złożenia
PIT-28 Na papierze lub elektronicznie za pomocą: – usługi Twój e-PIT (tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej), – systemu e-Deklaracje, – komercyjnego oprogramowania Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznania PIT-28 będą dostępne dla osób, które rozliczają np. przychody z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Uwaga! Nie będą zawierać informacji dot. działalności gospodarczej. 1) dane o wpłaconych w trakcie 2019 r. zaliczkach na podatek (np. za najem), 2) numer organizacji pożytku publicznemu (OPP), której ma być przekazany 1 proc. podatku – na podstawie zeznania złożonego w 2019 r. (podatnik może wskazać inną OPP), 3) numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty Podatnik może: – wskazać numer OPP (jeżeli w zeznaniu złożonym w 2019 r. go nie wskazał) lub zmienić numer OPP wpisany przez skarbówkę na podstawie zeszłorocznego zeznania, – dodać ulgi nieuwzględnione przez skarbówkę, takie jak: ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Nie. Nawet jeżeli podatnik nie wprowadzi żadnych zmian, musi zaakceptować zeznanie i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Podatnik może też odrzucić zeznanie wypełnione przez skarbówkę i wypełnić je samodzielnie (wówczas zeznanie zaproponowane przez skarbówkę nie będzie brane pod uwagę). 2 marca 2020 r.
PIT-36 Na papierze lub elektronicznie za pomocą: – usługi Twój e-PIT (tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej), – systemu e-Deklaracje, – komercyjnego oprogramowania Podatnicy opodatkowani w 2019 r. według skali podatkowej, którzy: 1. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, 2. uzyskali przychody: – z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, – z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca nabycia,– od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, – ze źródeł przychodów położonych za granicą, – z innych źródeł, opodatkowanych według skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, 3. korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy), 4. są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT, 5. są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, 6. obniżają dochody o straty z lat ubiegłych, 7. wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. Zeznania PIT-36 będą udostępnione dla osób, które osiągnęły w 2019 r. wymienione przychody z wyjątkiem przychodów z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. 1) dane o dochodach na podstawie wpłaconych w trakcie 2019 r. zaliczek na podatek (np. za najem), 2) numer organizacji pożytku publicznemu (OPP), której ma być przekazany 1 proc. podatku (na podstawie zeznania złożonego w 2019 r., podatnik może wskazać inną OPP), 3) ulga na dzieci : – nowonarodzone w 2019 r., – uwzględnione w ubiegłorocznym zeznaniu (o ile podatnik w zeznaniu za 2018 r. wykazał ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach kwota ulgi jest wskazywana przez podatnika), – powyżej 18. roku życia, jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem (nie dotyczy to uczniów szkół policealnych oraz osób, które studiują za granicą), 4) tzw. ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), wpisywana automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 (Jeśli dochody podatnika w całości są objęte ulgą, to podatnik po zalogowaniu w usłudze Twój e-PIT otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT. Jeśli jednak ma dodatkowe dochody (np. z najmu) do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, wówczas uzupełnia i wysyła swój e-PIT), 5) numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty Podatnik może: – zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, – zmienić dane dla ulgi na dzieci – wskazać numer OPP, jeżeli w zeznaniu złożonym w 2019 r. go nie wskazał, lub zmienić numer OPP wskazany przez skarbówkę, – dodać ulgi nieuwzględnione przez skarbówkę, takie jak: ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), – odliczyć stratę z lat ubiegłych, na zasadach przewidzianych w ustawie o PIT. Nie. Nawet jeżeli podatnik nie wprowadzi żadnych zmian, musi zaakceptować zeznanie i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Podatnik może też odrzucić zeznanie wypełnione przez skarb ówkę i wypełnić je samodzielnie (wówczas zeznanie zaproponowane przez skarbówkę nie będzie brane pod uwagę). 30 kwietnia 2020 r.
PIT-36L Na papierze lub elektronicznie za pomocą: – systemu e-Deklaracje, – komercyjnego oprogramowania Podatnicy, którzy w 2019 r. wybrali podatek według liniowej stawki 19 proc. w związku z: – pozarolniczą działalnością gospodarczą lub – działami specjalnymi produkcji rolnej. Nie wypełni. Nie wypełni. Podatnik musi wypełnić całe zeznanie. Nie dotyczy. 30 kwietnia 2020 r.
PIT-37 Na papierze lub elektronicznie za pomocą: – usługi Twój e-PIT, – systemu e-Deklaracje, – komercyjnego oprogramowania Podatnicy, którzy w 2019 r.: – uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), – nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej ani działów specjalnych produkcji rolnej, – nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci, – nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych, – nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego. Wszystkim podatnikom rozliczającym się za 2019 r. na formularzu PIT-37. 1) dane o dochodach na podstawie otrzymanych od płatników informacji PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R, PIT-8C, 2) numer organizacji pożytku publicznemu (OPP), której ma być przekazany 1 proc. podatku (na podstawie zeznania złożonego w 2019 r. , podatnik może wskazać inną OPP), 3) ulga na dzieci : – nowonarodzone w 2019 r., – uwzględnione w ubiegłorocznym zeznaniu (o ile podatnik w zeznaniu za 2018 r. wykazał ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach kwota ulgi jest wskazywana przez podatnika), – powyżej 18. roku życia, jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem (nie dotyczy to uczniów szkół policealnych oraz osób, które studiują za granicą), 4) ulga dla młodych do 26. roku życia, wpisywana automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 (Jeśli dochody w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze Twój e-PIT podatnik otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT. Jeśli jednak ma dodatkowe dochody do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, wówczas uzupełnia i wysyła swój e-PIT), 5) numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty Podatnik może: – zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, – zmienić dane dla ulgi na dzieci, – wskazać numer OPP, jeżeli w zeznaniu złożonym w 2019 r. go nie wskazał, lub zmienić numer OPP wskazany przez skarbówkę, – dodać ulgi nieuwzględnione przez skarbówkę, takie jak: ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) . Tak, chyba że podatnik wprowadzi zmiany do zeznania wypełnionego przez skarbówkę (zmiany wymagają zaakceptowania) lub będzie chciał samodzielnie wypełnić i wysłać swoje zeznanie. Uwaga: Automatycznie akceptowane są wyłącznie zeznania udostępnione podatnikom, którzy oprócz dochodów wykazywanych w PIT-11, PIT-11A, PIT-40Ai PIT-R, nie uzyskali innych dochodów podlegających wykazaniu i opodatkowaniu w zeznaniu PIT-37. Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). 30 kwietnia 2020 r.
PIT-38 Na papierze lub elektronicznie za pomocą: – usługi Twój e-PIT, – systemu e-Deklaracje, – komercyjnego oprogramowania Podatnicy, którzy w 2019 r. uzyskali przychody: – z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni; – z objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, – z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z tego tytułu). Wszystkim podatnikom składającym za 2019 r. zeznanie PIT-38. 1) dane o dochodach na podstawie otrzymanych od płatników informacji PIT-8C, 2) numer organizacji pożytku publicznemu (OPP), której ma być przekazany 1 proc. podatku (na podstawie zeznania złożonego w 2019 r. , podatnik może wskazać inną OPP). Podatnik może: – odliczyć stratę z lat ubiegłych, na zasadach przewidzianych w ustawie o PIT, – wskazać numer OPP, jeżeli w zeznaniu złożonym w 2019 r. go nie wskazał, lub zmienić numer OPP wskazany przez skarbówkę. Tak, chyba że podatnik wprowadzi zmiany do zeznania wypełnionego przez skarbówkę (zmiany wymagają zaakceptowania) lub będzie chciał samodzielnie wypełnić i wysłać swoje zeznanie. Uwaga: Automatycznie akceptowane są wyłącznie zeznania udostępnione podatnikom, którzy oprócz dochodów wykazywanych w PIT-8C, nie uzyskali innych dochodów podlegających wykazaniu i opodatkowaniu w zeznaniu PIT-38. Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). 30 kwietnia 2020 r.
Inna tegoroczna nowość to szerszy zakres ulg uwzględnianych w zeznaniu przez samego fiskusa.