Do rozliczenia dochodów osiągniętych w 2019 r. trzeba będzie zastosować nowe wzory deklaracji. Zostaną one dostosowane do najnowszych zmian w prawie.
Chodzi zwłaszcza o wprowadzone od sierpnia br. zwolnienie z PIT młodych, ale też inne rozwiązania wynikające z innych nowelizacji (np. dotyczących kryptowalut).
Z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia wynika, że skorygowane mają być wzory:
  • zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39), oraz
  • informacji stanowiących załączniki do zeznań rocznych (PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/Z i PIT/ZG).
  • Zwolnienie młodych z PIT nie oznacza pełnej pensji brutto. Dlaczego?

Zwolnienie dla młodych

W formularzu PIT-37 znajdzie się rubryka na wpisanie przychodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.
Chodzi o obowiązujące od sierpnia br. zwolnienie dla osób do ukończenia 26 lat, osiągających roczny przychód do 85 528 zł. Przy czym limit w tej wysokości ma obowiązywać dopiero od 2020 r. W 2019 r. jest niższy i wynosi 35 636,67 zł, ponieważ zwolnienie obowiązuje tylko od sierpnia do grudnia.
Preferencja dotyczy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia.
Z kolei w wierszu „Działalność wykonywana osobiście” mają zostać wydzielone pozycje przeznaczone do wpisania przychodów i kosztów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, czyli takich, które mogą być objęte zwolnieniem z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148.
Zmiany te będą również w PIT-36 na wypadek, gdyby prowadzący działalność gospodarczą uzyskiwał również przychody ze stosunku pracy (stosunku służbowego itd.) bądź ze zlecenia wykonywanego nie w ramach biznesu.

Twój PIT

W formularzach znajdą też odzwierciedlenie inne zmiany, obowiązujące od 1 stycznia br., dotyczące m.in.:
  • zmiany terminów składania zeznań podatkowych, obecnie należy to robić od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, co wynika z wdrożonej rok temu usługi „Twój PIT”. Taka zmiana znalazła odzwierciedlenie już rok temu w formularzach PIT-37 i PIT- 38 (czyli w odniesieniu do rozliczeń za 2018 r.). Teraz tak samo zostaną zmienione formularze: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-39 (po raz pierwszy w odniesieniu do rozliczeń za 2019 r.),
  • ulgi termomodernizacyjnej, która umożliwia odliczanie wydatków na ocieplanie budynków jednorodzinnych (zmiana w załączniku PIT/O),
  • minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków (zmiana w PIT/MIT).

Inne zmiany

W formularzach zostaną też uwzględnione zmiany wynikające z nowelizacji z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193) dotyczące:
  • opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut (zmiana w PIT-38),
  • opodatkowania przychodów z niezrealizowanych zysków, czyli exit-tax (nowy wzór informacji PIT/PM, który będzie załącznikiem do zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS),
  • opodatkowania przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP-box (zmiany w PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/Z i PIT/B oraz w nowy załącznik, czyli PIT/IP),
  • cen transferowych (zmiany w PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS, PIT/B oraz PIT/DS.).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie PIT – w konsultacjach