Zderzenie ulgi dla młodych i odliczenia ulgi na dziecko ma miejsce w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy sami jesteśmy młodymi rodzicami i przysługuje nam zwolnienie z PIT. Po drugie, gdy nasze dziecko zarabia i nie ukończyło 25 lat.
ikona lupy />
Zerowy PIT a ulga na dziecko. Zwolnienie młodych z podatku pozbawi innych preferencji? / ShutterStock

Zerowy PIT zacznie obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z założeniem, osoby otrzymujące dochody z pracy tj. np. na podstawie umów zlecenie czy umowy o pracę nie odprowadzą podatku. Podatnicy prowadzący własny biznes nie mogą liczyć na zwolnienie. Przychody do granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł, będą zwolnione z PIT. Nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana będzie zgodnie ze skalą podatkową – 32 proc. stawką podatku.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.”.

Ulga na dziecko dla młodego rodzica. Skoro nie ma podatku, czy można odliczyć ulgę?

Ulga na dziecko to jedna z preferencji, przy której podatnik może bezpośrednio pomniejszyć kwotę podatku z tytułu wychowywania dzieci. Kwoty odliczeń ustalane są odgórnie. Rodzice jednego dziecka muszą jednak pamiętać o progu dochodowym umożliwiającym skorzystanie z ulgi. Przy co najmniej dwójce dzieci, nie ma limitu dochodowego.

Z ulgi może skorzystać podatnik, który wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym
• kwoty 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),
• kwoty 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
• kwoty 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.
• wychowywał dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów
• podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia, nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).
Ile można zaoszczędzić?
Zgodnie z przepisami o PIT, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego.
Kwota odliczenia:
• 1 dziecko – kwota 92,67 zł,
• 2 dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
• 3 i więcej dzieci – kwota:
-92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
-166,67 zł na trzecie dziecko,
• 225 zł na czwarte i każde kolejne dzieckoOdliczeń dokonuje się bezpośrednio od podatku. Czy możliwe będzie odliczenie ulgi przez młodych, pracujących rodziców, którzy od 1 sierpnia nie odprowadzą podatku?

Zwrot niewykorzystanej ulgi możliwy jest już teraz. Następuje on w sytuacji, kiedy kwota odliczeń w ramach ulgi jest wyższa niż kwota odprowadzanego podatku.

- W przypadku chęci skorzystania ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej za 2019 rok, dla osób jednocześnie korzystających z tzw. ulgi dla młodych, należy pamiętać, iż wysokość dodatkowego zwrotu ograniczona jest w tym przypadku sumą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczonych w deklaracji PIT – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w KPMG w Polsce.

Co istotne, zwolnienie młodych z PIT nie oznacza zwolnienia ich z obowiązku opłacania składek na ZUS. Oznacza to, że podatnicy do 26 roku życia od 1 sierpnia nie będą otrzymywali pełnej kwoty brutto „na rękę”. O ile pracodawca na wniosek podatnika nie odliczy zaliczek na PIT, pracownik otrzyma pensję pomniejszoną o składki ZUS. Jeśli młody podatnik nie poinformuje pracodawcy o zwolnieniu, otrzyma wyrównanie w postaci większego zwrotu podatku przy rocznym rozliczeniu w 2020 roku.

Podsumowując, młody podatnik będący zarazem beneficjentem zerowego podatku dochodowego, może liczyć na zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko do wysokości odprowadzonych składek na ZUS.

„Art. 1 pkt 3 projektu ustawy nadaje nowe brzmienie art. 27f ust. 9 ustawy PIT. Przepis ten określa maksymalną kwotę zwrotu z tytułu ulgi na dzieci, która nie znalazła pokrycia w podatku. Obecnie różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (dodatkowy zwrot ) nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych przez podatnika i podlegających odliczeniu. Z uwagi na fakt, iż projekt zakłada oskładkowanie przychodów zwolnionych z PIT proponuje się uwzględnienie w sposobie ustalania limitu zwrotu również składek zapłaconych od tych przychodów” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Ulga na pełnoletnie dziecko zwolnione z podatku

Kolejne zderzenie zerowego podatku i ulgi prorodzinnej nastąpi w sytuacji, gdy podatnik wychowuje uczące się i pracujące dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia. By rodzic mógł skorzystać z ulgi, dziecko nie może uzyskać dochodu podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż 3089 zł.

- Ustawa, która wprowadza PIT dla młodych jasno wskazuje, że do grupy zarobków limitujących ulgę prorodzinną (tj. w przypadku dzieci pełnoletnich i uczących się do ukończenia 25 roku życia) zalicza się również wynagrodzenia zwolnione z podatku w ramach ulgi dla młodych – podsumowuje ekspert z KPMG.

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW

Ustawa zawiera zmianę dotyczącą ulgi na dzieci i „zwrotu niewykorzystanej ulgi” w odniesieniu do podatników korzystających z omawianego zwolnienia (nadanie nowego brzmienia ust. 9 w art. 27f ustawy PIT).
Na postawie tej zmiany składki zapłacone od przychodów objętych zwolnieniem (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT) będą uwzględnianie w limicie kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci. Oznacza to, że podatnik, który spełnia kryteria do zastosowania zwolnienia i który w związku z tym nie zapłaci podatku dochodowego, ulgę na dzieci otrzyma do wysokości zapłaconych z jego dochodów składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a i w art. 27b ust. 1 i 2 ustawy PIT.