Firmy powinny dostosować systemy kadrowo-płacowe do wymogów nowego zwolnienia, tak aby prawidłowo obliczać zaliczki na PIT.
Jest na to czas do przyszłego roku, kiedy to zerowy PIT będzie stosowany już w pełnym zakresie, a więc pracodawca uwzględni go pracownikom z urzędu. W tym roku płatnicy zasadniczo potrącają zaliczki według obecnych zasad, chyba że pracownik złoży oświadczenie o stosowaniu zwolnienia. Wtedy spełnienia kryteriów ulgi (wiek i przychody) trzeba będzie pilnować także i w tym roku.
Zdaniem ekspertów najwięcej problemów może spowodować pilnowanie, kiedy pracownik lub zleceniobiorca kończy 26 lat.
– Dobrze, by programy księgowe miały funkcje pozwalające na automatyczne uwzględnianie 26. urodzin, gdyż monitorowanie tej daty przez osoby przygotowujące listy płac może powodować błędy wynikające ze zwykłego przeoczenia – wskazuje doradca podatkowy Mariusz Makowski.

Problematyczne 26 lat

– Ustawodawca nie sprecyzował, czy w miesiącu, w którym ukończony zostanie 26. rok życia, zwolnienie będzie przysługiwało za cały miesiąc, czy też tylko do dnia urodzin – zwraca uwagę Patrycja Goździowska, partner w SSW Pragmatic Solutions.
Dodaje, że z uzasadnienia do projektu wynika natomiast, że decydował będzie wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie na moment zawarcia umowy czy wykonywania pracy. Wiek ten ma być z kolei ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie roku urodzenia.

Przepis przejściowy

Więcej dowiadujemy się z przepisu przejściowego, przy czym dotyczy on zasad stosowania zwolnienia w 2019 r. (od 1 sierpnia do 31 grudnia br.). Chodzi o art. 5 ust. 3 nowelizacji. Stanowi on, że w przypadku otrzymania przez płatnika oświadczenia o stosowaniu zwolnienia nie pobierze on zaliczek na podatek do końca miesiąca, w którym przychód podlegał zwolnieniu.
Słowem, płatnik zastosuje zwolnienie (do limitu 35 636,67 zł) do końca miesiąca, w którym przychód pracownika przekroczy graniczny limit lub w którym ukończy on 26. rok życia.
– Analogicznego rozwiązania nie przewidziano jednak, regulując zasady stosowania ulgi od 2020 r. – mówi Anna Misiak, partner, doradca podatkowy, szef zespołu podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców w MDDP.

Wątpliwości w 2020 r.

Brak jednoznacznej regulacji – zdaniem Mariusza Makowskiego – może zatem oznaczać, że w 2020 r. płatnik zastosuje ulgę (automatycznie) tylko do dnia poprzedzającego 26. urodziny podatnika.
– Jeżeli 26. urodziny pracownika wypadają 15 kwietnia 2020 r., to od przychodu uzyskanego od 15 kwietnia płatnik powinien pobrać zaliczkę – wyjaśnia ekspert.
Jego zdaniem w miesiącu, w którym podatnik kończy 26 lat, trzeba będzie zastosować proporcję do ustalenia, jaka część dochodu za ten miesiąc jest wolna od podatku, a jaka nie.
– Dla zachowania prostoty rozliczeń i zminimalizowania błędów lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że począwszy od 2020 r. pracodawca stosuje ulgę do końca miesiąca, w którym podatnik przestaje spełniać jedno z kryteriów zwolnienia – uważa Marcin Makowski.
– To, jak ostatecznie organy podatkowe podejdą do tego zagadnienia, okaże się w praktyce – dodaje Patrycja Goździowska.
Dużym problemem może okazać się prawidłowe rozliczenie osób urodzonych 29 lutego i ustalenie, kiedy one kończą 26 lat.
– Według polskiego prawa następuje to z początkiem ostatniego dnia poprzedzającego urodziny, czyli osoba urodzona 29 lutego 1996 r. skończy 26 lat 28 lutego 2022 r. – wyjaśnia Mariusz Makowski.