Tylko do końca miesiąca można rozliczyć się ze skarbówką za 2018 rok. Podatnicy składający PIT-37 lub PIT-38 za sprawą usługi Twój e-PIT nie muszą jednak tego robić. Brak reakcji z ich strony będzie dla urzędników oznaczał akceptację gotowych zeznań podatkowych. Warto jednak sprawdzić przygotowaną deklarację, chociażby ze względu na możliwość z uzyskania ulg, dzięki którym można zyskać przy zwrocie podatku.

Podatnicy mogą odliczyć wydatki poniesione w 2018 roku od dochodu lub bezpośrednio od podatku. Skorzystanie z preferencji wiąże się ze zmniejszeniem kwoty ewentualnej niedopłaty lub wyższym zwrotem podatku.

Odliczenia od podatku

Składki zdrowotne. Te w odróżnieniu od składek społecznych, odliczyć można bezpośrednio od podatku. Ulga przysługuje podatnikowi, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy składki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik. Ulga jest limitowana. Kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Ulga na dzieci (prorodzinna) – adresowana jest do rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Mowa o dzieciach, które nie ukończyły 18 roku życia. Preferencja obejmuje także każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Odliczenia można dokonać także na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej). Nie wystarczy jednak być opiekunem, by skorzystać z ulgi – ważne jest faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Zarobki potencjalnego beneficjenta ulgi nie są bez znaczenia. W przypadku samotnego wychowywania jedynaka, podatnik, by skorzystać z ulgi nie może zarobić więcej niż 112 tys. zł rocznie. Jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje razem z małżonkiem, łączne dochody pary nie mogą przekroczyć 112 tys. zł. Jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim, dochód uprawniający do skorzystania z ulgi dla każdego z nich nie może przekroczyć 56 tys. zł.

Kwoty odliczeń
• na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
• na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
• na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
• na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).Odliczenia od dochodu

Składki na ubezpieczenia społeczne. Ulga przewiduje odliczenie od dochodów składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Chodzi o składki potrącone przez płatnika ze środków podatnika tj. od przychodu, który podlega opodatkowaniu. Po zakończeniu roku podatkowego kwoty odliczeń należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT 36, PIT 36L, PIT 37 lub PIT-28.

Wydatki na cele rehabilitacyjne. Adaptacja mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej, turnus rehabilitacyjny czy leki. To przykładowe koszty, które można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Skorzystać z niej mogą zarówno niepełnosprawni, jak i ich opiekunowie. Wydatki można podzielić na limitowane i nielimitowane. Do tych pierwszych należy m.in. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. W przypadku wydatków nielimitowanych, podatnik ma prawo odliczyć całą wartość faktycznie poniesionych kosztów. Należy do nich m.in. adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz przystosowanie samochodu stosownie do potrzeb niepełnosprawnych czy zakup i naprawa sprzętu niezbędnego przy rehabilitacji. Warto pamiętać udokumentowaniu poniesionych kosztów w razie kontroli skarbówki.

Ulga na internet. Odliczenie wydatków z tytułu użytkowania internetu jest limitowane. Dochód można zmniejszyć maksymalnie o 760 złotych. Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Jeśli takie koszty nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub uprzednio odliczone, można skorzystać z tej preferencji. Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku podatkowym. Są jednak ograniczenia. Odliczyć można kwotę faktycznie poniesionego wydatku (wpłaty), nie wyższą niż kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce.

Ulga B+R. Firmy mogą zmniejszyć dochód o koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Z preferencji mogą skorzystać podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub liniowo. Odliczeniu podlegają koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane kosztami kwalifikowanymi. Za takie uważa się m.in. należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, nabycie materiałów i surowców związanych z działalnością B+R, koszty ekspertyz, opinii czy usług badawczych.

Darowizny (w tym także ulga dla krwiodawców). Kwota przekazanych darowizn także może zmniejszyć dochód. Co istotne, chodzi tylko o darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki. Podatnik nie może jednak odliczyć kwoty większej niż sumy stanowiącej 6 proc. dochodu. Jest jednak wyjątek. Darowizny przekazane na cele charytatywno- opiekuńcze kościoła można odliczyć w pełnej kwocie. Warunkiem skorzystania z ulgi jest rozliczanie się zgodnie ze skalą podatkową lub ryczałtem.

Ulga odsetkowa. Dotyczy wyłącznie tych osób, które między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnęły kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Tacy podatnicy, będący jednocześnie polskimi rezydentami podatkowymi, mogą odliczyć od dochodu zapłacone odsetki od takiego kredytu.