Dochód z pracy przy zbiorach owoców i warzyw ma być zaliczany do innych źródeł.
Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy dotyczącej zatrudniania pracowników w gospodarstwach zajmujących się sadownictwem i ogrodnictwem. Ma to wyeliminować praktykę zatrudniania przez rolników pomocników na podstawie umów o dzieło.
Ustawa ma regulować nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach. Taka umowa byłaby oskładkowana, a wypłacane na jej podstawie świadczenia byłyby zaliczane do innych źródeł przychodów. Osoby zatrudniane przy zbiorach owoców i warzyw musiałyby samodzielnie rozliczać się z podatku dochodowego na podstawie informacji PIT-8C. Mogłyby też w ciągu roku wpłacać zaliczki miesięczne.
Natomiast rolnicy sporządzaliby informacje PIT-8C i przesyłali je (również do urzędów skarbowych) do końca lutego następnego roku podatkowego.
Dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach ma być przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi rolnika byłaby zwolniona z PIT.
Umowa o pomocy przy zbiorach ma być zawierana maksymalnie na 120 dni. Z uzasadnienia projektu wynika, że nowymi umowami ma być objętych 500 tys. pracowników sezonowych i ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334) – po pierwszym czytaniu w Sejmie.