Każdy rodzic lub opiekun może pomniejszyć wskazaną w PIT kwotę podatku korzystając z ulgi prorodzinnej. Kwota odliczenia zależna jest od osiągniętych w minionym roku dochodów, liczby potomstwa, a także od tego, czy podatnik sam wychowuje dziecko. Aby jednak skorzystać z ulgi prorodzinnej trzeba spełnić szereg warunków określonych ustawą o PIT.

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi przysługuje rodzicom lub opiekunom. Chodzi zatem o osoby, które w minionym roku w stosunku do małoletniego dziecka wykonywały władzę rodzicielską, lub pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało. Ulga adresowana jest także do podatników sprawujących opiekę nad dzieckiem poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

O ulgę może ubiegać się także opiekun pełnoletniego dziecka pod warunkiem otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej, a także wychowujący uczące się dzieci, które nie mają więcej niż 25 lat. Warunkiem w tym przypadku jest jednak nieotrzymywanie przez dziecka dochodu przekraczającego kwotę wolną od podatku.

Próg dochodowy

Status opiekuna czy rodzica dziecka nie uprawnia do nabycia ulgi prorodzinnej. Ważna jest także forma opodatkowania wnioskującego o ulgę. Nie skorzystają z niej bowiem ryczałtowcy i podatnicy rozliczający swoje dochody według 19 proc. stawki podatku. Ta adresowana jest wyłącznie od podatników rozliczających się według skali podatkowej, co oznacza, że co roku odprowadzają 18 proc. lub 32 proc. stawkę podatku. Przedsiębiorcy decydujący się na skalę podatkową, odprowadzą 18 proc. podatku od kwoty nie wyższej niż 85 528 zł stanowiącej roczny dochód podatnika. Od wyższych przychodów trzeba będzie odprowadzić podatek według 32 proc. skali. Stawka opodatkowania rośnie więc wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Poza formą opodatkowania ważny jest także próg dochodowy. Ustawa o PIT określa bowiem limity dochodu w zależności od liczby potomstwa.

Z ulgi zatem może skorzystać podatnik, który wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym

  • kwoty 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),
  • kwoty 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • kwoty 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.
  • wychowywał dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów
  • podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia, nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).

Ile można zaoszczędzić?

Zgodnie z przepisami o PIT, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego.

Kwota odliczenia:

  • 1 dziecko – kwota 92,67 zł,
  • 2 dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
  • 3 i więcej dzieci – kwota:

-92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
-166,67 zł na trzecie dziecko,

  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulgę wykazuje się w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu PIT-3 lub PIT-36 oraz w załączniku PIT/O. Ważnym jest, by na żądanie skarbówki podatnik mógł przedstawić urzędnikom dowody niezbędne do nabycia ulgi tj. np. odpis aktu urodzenia dziecka czy stosowne zaświadczenia z sądu.