Przełom stycznia i lutego to czas obowiązków podatkowych dla płatników. Choć likwidacja PIT-40 w rozliczeniu za 2017 rok odciążyła pracodawców, na ich barkach spoczywa szereg innych zobowiązań przed organem skarbowym.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Jakie obowiązki nakładają na płatników przepisy prawa?

Bez PIT-40. Rozliczanie pracowników na nowych zasadach

Najpopularniejszym drukiem składanym przez płatników jest formularz PIT-11. To informacja o dochodach oraz zaliczkach pobranych na poczet podatku dochodowego.
Kogo dotyczy PIT-11? Jak wskazuje ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych, chodzi o zakłady pracy dokonujące wypłat m.in. z tytułu stosunku służbowego i stosunku pracy, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Ustawa wymienia też płatników dokonujących świadczeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia.
Płatnik musi wypełnić druk w trzech egzemplarzach. Jeden pozostaje u płatnika, a dwa pozostałe trafiają do pracownika i urzędu skarbowego. Fiskus musi otrzymać ten formularz w formie elektronicznej od płatnika do końca lutego Gdy płatnik zdecyduje się na wysyłkę deklaracji w formie papierowej ma czas tylko do końca stycznia.
Podatnik nie musi przekazywać otrzymanego druku fiskusowi. Otrzymany w terminie do końca lutego druk PIT- 11 jest dla podatników podstawą do rocznego rozliczenia najpopularniejszych formularzy: PIT-36 i PIT-37. Otrzymany od płatnika druk zawiera informację o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, dochodach podatnika, pobranych składkach i zaliczkach.


Formularz PIT-11 obowiązujący w 2018 roku znajdziesz tutaj>>

Istotną zmianą w 2018 roku jest rezygnacja z formularza PIT-40 i PIT-12. Do tej pory, podatnik mógł przesłać płatnikowi PIT-12 będący wnioskiem o sporządzenie zeznania podatkowego w jego imieniu przez pracodawcę. Na podstawie wskazanych we wniosku danych, płatnik sporządzał deklarację PIT-40 i przekazywał ją fiskusowi. Jeśli jednak podatnicy nie chcą rozliczać się samodzielnie, mogą wnioskować, by zrobili to za nich urzędnicy. W tym celu muszą przesłać organom skarbowym formularz PIT-WZ.

PIT-4R i PIT 8C

Do końca stycznia trzeba też złożyć PIT-4R. Jest roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik wykazuje w niej należne zaliczki m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Jak przesłać PIT-4R? Osoby zatrudniające więcej niż 5 osób oraz wszystkie biura rachunkowe mogą przekazać druk tylko elektronicznie. Mniejsi płatnicy mogą wysyłać PIT-4R elektronicznie lub w formie tradycyjnej. Co istotne, druk należy uzupełnić w dwóch egzemplarzach. Jeden trafia do organu skarbowego, a drugi należy zachować. Aktualny formularz znajdziesz tutaj>>

PIT-8C jest informacją o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o, niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Druk ten musi trafić zarówno do fiskusa jak i podatnika. Termin przesyłki zależny jest od formy dostarczenia druku. Płatnik wypełniający druk w tradycyjnej, pisemnej formie musi przesłać fiskusowi druk do końca stycznia. Jeśli zdecyduje się na przesyłkę przez internet, ma czas do końca lutego. Druk PIT-8C za 2017 rok znajdziesz tutaj>>

PIT-8AR dla ryczałtowców

Do końca stycznia należy złożyć PIT-8AR czyli deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przesyłają ją płatnicy, którzy w trakcie roku obliczali, pobierali i wpłacali ten podatek. Deklaracja uwzględnia rozliczenie m.in. wygranych w konkursach, dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych czy przychodów ze zbycia prawa poboru akcji. Ta musi trafić jedynie do organu skarbowego.

Deklarację PIT-8AR za 2017 rok znajdziesz tutaj>>

Nierezydenci

W przypadku zatrudniania podatników niemających w Polsce miejsca zamieszkania należy złożyć formularz IFT-1/IFT-1R. Należy go złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz podatnikowi zagranicznemu (podlegającemu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce), a także nierezydentom. Papierową wersję formularza należy przesłać do końca stycznia, zaś elektroniczną do końca lutego.

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające zamieszkania w Polsce. Druk na 2018 rok>>