Podatnicy mogą sporo zaoszczędzić uwzględniając w formularzu podatkowym poniesione w 2017 roku wydatki. Część z nich można odliczyć od podstawy opodatkowania, a część bezpośrednio od podatku. Co uwzględnić w deklaracji by odprowadzić jak najmniejszy podatek?
DAROWIZNA Podstawę opodatkowania, a tym samym kwotę podatku można obniżyć wskazując w formularzu na darowizny dokonane w ubiegłym roku. Nie każdy przelew można jednak zakwalifikować jako darowizna podlegająca odliczeniu. Fiskus uzna jedynie te darowizny, które zostały przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki. Podatnik nie może jednak odliczyć kwoty większej niż sumy stanowiącej 6 proc. dochodu. Jest jednak wyjątek. Darowizny przekazane na cele charytatywno- opiekuńcze kościoła można odliczyć w pełnej kwocie. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. To nie wszystkie warunki odliczenia darowizny od dochodu. Podatnik, który chce skorzystać z preferencji musi być opodatkowany według skali podatkowej lub ryczałtu (wówczas darowizna odliczana jest od przychodu) i posiadać dowody, z których wynika wysokość przekazanej darowizny. Nie można dokonać odliczenia, jeżeli wcześniej podatnik zaliczył darowiznę do kosztów uzyskania przychodów lub kwota darowizny została mu zwrócona w jakiejkolwiek formie. Odliczenia można dokonać w zeznaniach: PIT-36, PIT-37, PIT-28.
Ulga B+RFirmy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Z preferencji mogą skorzystać podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub liniowo. Jakie wydatki obejmuje ulga B+R? Odliczeniu od podstawy obliczenia podatku podlegają koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane kosztami kwalifikowanymi. Za takie uważa się m.in. należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, nabycie materiałów i surowców związanych z działalnością B+R, koszty ekspertyz, opinii czy usług badawczych. Co istotne, z tego rodzaju odliczenia nie może skorzystać podatnik prowadzący działalność na terenie SSE, a także pomiot, któremu zwrócono poniesione koszty w jakiejkolwiek formie.
Składki na ZUS Ubezpieczony odprowadzający składki ma prawo odliczyć je od podstawy opodatkowania. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy składki na ubezpieczenie społeczne ze środków podatnika w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik. Nie można jednak tego zrobić w przypadku tych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku. Wyjątek stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne. Te odliczane są od podatku, a nie od dochodu. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku. Kwoty odliczeń należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT -36, PIT- 36L i PIT-37
Odliczenie wpłat na IKZE czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Podatnicy, którzy w ubiegłym roku dokonywali wpłat na IKZE mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. Kwota odliczenia jest jednak ograniczona. Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Co więcej, pozostała kwota nie podlega odliczeniu w następnych latach. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Finansów, wpłaty na IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten w 2017 roku wynosił 5.115,60 zł. Realizacja odliczenia następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT 36, PIT 36L, PIT 37.
Ulga internetowa Podatnicy mogą odliczyć także wydatki na internet. Nie mogą jednak odliczać ich każdego roku. Mogą to zrobić podatnicy, którzy w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2016 rok. Ulga przysługuje bowiem wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. By skorzystać z ulgi trzeba udokumentować poniesione wydatki. Niezbędne są więc dokumenty zawierające dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) , dane identyfikujące sprzedającego usługę i informujące o rodzaju zakupionej usługi oraz kwocie zapłaty. Odliczeniu podlegają wydatki wyłącznie związane z użytkowaniem internetu. Jeśli zatem podatnik korzysta z usług internetowych występujących w pakiecie np. z innymi usługami telekomunikacyjnymi, ulgę internetową można wykorzystać pod warunkiem wyodrębnienia wydatków na internet. Ile można zaoszczędzić? Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu. Odliczeń można dokonać w formularzach PIT-36, PIT-37 i PIT-28.
Ulga odsetkowa Ta dotyczy wąskiego grona podatników. Chodzi o osoby, które między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnęły kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Tacy podatnicy, będący jednocześnie polskimi rezydentami podatkowymi, mogą odliczyć od dochodu zapłacone odsetki od takiego kredytu.
Ulga rehabilitacyjnaOdliczeniu wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej można dokonać już teraz rozliczając PIT-28. W tym przypadku ulga polega na odliczeniu wydatków od przychodu. Ulga rehabilitacyjna dotyczy także osób rozliczających PIT-37 i PIT-36, którzy mogą odliczyć poniesione koszty od dochodu. Preferencja ta dotyczy zarówno niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów. Chodzi o współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10.080 zł. Jakie wydatki można odliczyć? Te dzielą się na limitowane i nielimitowane. Do tych pierwszych należy m.in. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. W przypadku wydatków nielimitowanych, podatnik ma prawo odliczyć całą wartość faktycznie poniesionych kosztów. Należy do nich m.in. adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz przystosowanie samochodu stosownie do potrzeb niepełnosprawnych czy zakup i naprawa sprzętu niezbędnego przy rehabilitacji. Warto pamiętać, by na żądanie lub bez wezwania organu skarbowego (w zależności od rodzaju odliczeń) móc udokumentować poniesione koszty.
Ulga prorodzinna Zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do ulgi prorodzinnej ma podatnik, który w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską względem małoletniego. Przysługuje ona także osobie pełniącej funkcję opiekuna prawnego, pod warunkiem, że dziecko we wskazanym okresie z nią zamieszkiwało. Ponadto ulgę może odliczyć podatnik, który sprawował opiekę nad małoletnim poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Z ulgi mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą). Nie skorzystają z niej jednak podatnicy, których pełnoletnie dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub ryczałtem ewidencjonowanym. W przypadku tej ulgi znaczenie ma wiek dziecka i wysokość rocznego dochodu podatnika. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, w stosunku do: -jednego dziecka- kwota 92,67 zł -dwojga dzieci -kwota 92,67 zł na każde dziecko, -trojga i więcej dzieci - kwota: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko
Składki zdrowotneChoć większość stawek na ZUS podlega odliczeniu od dochodów, składkę zdrowotną odlicza się bezpośrednio od podatku. Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – ma prawo odliczyć te składki od podatku. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy składki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik. Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający zapłatę składki. Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy PIT i których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku. Należy pamiętać jednak, że kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Podobnie jak w przypadku innych składek, kwoty odliczeń z tytułu składki zdrowotnej wykazuje się w formularzu PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28.

Źródło: Ministerstwo Finansów