Podatnicy mają czas do 2 maja by podjąć decyzję komu przekażą jeden procent podatku od uzyskanych dochodów. Jak wygląda procedura przekazania części podatku na rzecz wybranej organizacji?

Podczas rozliczenia dochodów z fiskusem, podatnicy mogą przeznaczyć 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazanie części podatku wybranemu podmiotowi odbywa się na wniosek podatnika. Stanowi on część zeznań podatkowych tj. PIT-35 czy PIT-37. Wówczas we wniosku wpisuje się numer KRS wybranej organizacji i kwotę, którą podatnik chce jej przeznaczyć.

W sytuacji, gdy podatnik otrzymuje roczne obliczenie podatku od organu rentowego może równoległe złożyć w urzędzie oświadczenie PIT-OP. Taki wniosek uzupełnia się o sam numer KRS, gdyż złożenie tego druku oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1proc. podatku należnego.

Kwota na rzecz OPP nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

W jednym wniosku można wskazać tylko jedną organizację, której chcemy przekazać część podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik składa kilka zeznań podatkowych. Wówczas może wskazać jedną organizację w każdym z wniosków.

Przekazania kwot wskazanych we wniosku dokonu¬je naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejsco¬wo dla złożenia zeznania podatkowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym. Przekazanie środków następuje na rachunek bankowy podany przez OPP. Podatnik nie musi podawać go w oświadczeniu.

Podatnik może też wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1 proc. podatku. Jest to tzw. cel szczegółowy. Pozycja przeznaczona do jego wpisania znajduje się w bloku „Informacje uzupełniające” tuż po „Wniosku o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

Kiedy naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania wskazanej kwoty na rzecz OPP? Stanie się tak jeśli organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działal¬ności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc. podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy. Wniosek podatnika zostanie odrzucony także w przypadku gdy organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego przez MRPiPS lub gdy podatnik nie wskaże numeru KRS istniejącej organizacji.

Wykaz OPP prowadzi MRPiPS.