Najmniej zarabiający odprowadzają podatek niejednokrotnie niższy niż kwota ulgi na dzieci. Wówczas, choć przysługuje im ulga z tytułu wychowywania dzieci, brakuje im podatku do jej odliczenia. Prawo pozwala jednak takim podatnikom odzyskać niewykorzystaną kwotę ulgi na dzieci.

Mowa o różnicy między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a odliczenia podatku wykazanego w zeznaniu. Zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, podatnik może otrzymać wyżej wskazaną różnicę gdy kwota odliczenia ulgi na dziecko jest większa niż odprowadzany podatek.

Nie zawsze jednak podatnik, w ramach zwrotu kwoty niewykorzystanej ulgi, będzie mógł otrzymać taką sumę, na jaką wskazuje różnica między odliczeniami. Kwota niewykorzystanej ulgi jest bowiem limitowania i nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które podlegają odliczeniu. Składki te ujawniane są w zeznaniach składanych przez płatników lub wpłacane do ZUS samodzielnie przez podatników.

500 plus w podatkach: PIT a świadczenia wychowawcze>>

Istnieją jednak wyjątki. Limit kwoty ulgi na dzieci nie uwzględnia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odliczone w zeznaniu PIT-28, PIT-36L oraz PIT-16A. Deklaracje te dotyczą kolejno ryczałtowców, liniowców i osób opodatkowanych według karty podatkowej.

Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców. Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać małżonek, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego (zatem, gdyby nie śmierć małżonka warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony).

O jakich kwotach odliczeń mowa? Te odliczane są za każdy miesiąc, w którym podatnik opiekował się małoletnim. W przypadku jednego dziecka wysokość ulgi wynosi 92,67 złotych miesięcznie, co daje 1112,04 złotych rocznie. Rodzicom przysługuje ulga jeśli ich roczne dochody nie przekroczyły w 2016 roku kwoty 112 000 złotych i jeśli łączy ich związek małżeński w danym roku podatkowym. Taki sam limit dochodowy dotyczy osób, które samotnie wychowują dziecko. Dla osób niepozostających w związku małżeńskim z wyjątkiem podatników samotnie wychowujących dzieci, limit ten wynosi 56 000 złotych. Ulga nie jest objęta rocznym limitem dochodów rodziców w przypadku dwojga dzieci. Wówczas kwota odliczeń wynosi 92,67 złotych miesięcznie na każde dziecko. Opiekun trojga dzieci odliczy 92,67 złotych na pierwsze i drugie dziecko, a na trzecie 166,67 złotych. Analogicznie na czwarte i każde kolejne dziecko kwota ulgi to 225 złotych.

PIT: Kto może wykorzystać ulgę na dzieci w 2017 roku i ile może zaoszczędzić? Wszystko o uldze na dzieci w 2017 roku>>

Jak wnioskować o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi? Prawo do jej otrzymania wynika wprost z deklaracji PIT-36 i PIT-37. Fiskus nie wymaga innych wniosków i zeznań.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych