Od 17 do 21 czerwca nie można było narzekać na brak wydarzeń w świecie prawa. W życie weszły m.in. nowe obowiązki kierowców taksówek na aplikacje, zapadł pierwszy wyrok TK w sprawie Kamińskiego i Wąsika, a prezydent podpisał ustawę o sygnalistach i powołał nowych sędziów. Co weszło w życie w ostatnim tygodniu i co przyjął rząd?

Od 17 czerwca nowe obowiązki kierowców taksówek na aplikacje. Konieczne jest polskie prawo jazdy

Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo przewozów osób, w których dochodziło m.in. do przestępstw na tle seksualnym. Zmieniona regulacja zobowiązuje przedsiębiorców pośredniczących w przewozach drogowych m.in. do weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy. Ułatwi to też pracę policji.

Nowe obowiązki kierowców taksówek na aplikacje. Od dziś konieczne jest polskie prawo jazdy - GazetaPrawna.pl

Wyroki

18 czerwca

SN: Biegły bankowiec w sprawach frankowych nie jest potrzebny

Nie ma potrzeby przeprowadzania dowodu z opinii biegłego z dziedziny bankowości w sprawach dotyczących kredytów frankowych na okoliczność oceny, że sposób przeliczania kwot kredytu i rat z waluty obcej na złote jest niedozwoloną klauzulą umowną – uznał Sąd Najwyższy.

Wyrok Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2024 r., sygn. II CSKP 17/23

Biegły bankowiec w sprawach frankowych nie jest potrzebny. Zapadł wyrok SN - GazetaPrawna.pl

19 czerwca

TK wydał jednogłośnie wyrok o niezgodności ustawy o NCBiR z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa, przyjęta przez Sejm w czasie, gdy marszałek Sejmu nie dopuścił do udziału w obradach posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jest niekonstytucyjna.

Jak wskazał prezydent Andrzej Duda w uzasadnieniu wniosku o skierowanie sprawy do TK - "Pomimo prawomocnego uchylenia przez Sąd Najwyższy postanowień Marszałka Sejmu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi nie zapewniono prawa do wykonywania mandatu posła, którego źródłem są normy konstytucyjne"

TK zdecydował: ustawa niekonstytucyjna. W tle Kamiński i Wąsik - GazetaPrawna.pl

Wyrok TK K 7/24

Nowe rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy finansowej dla szkół

138 mln zł przeznaczy budżet krajowy w roku szkolnym 2024/2025 na realizację unijnego programu dla szkół. W jego ramach dzieci z klas I-V będą bezpłatnie otrzymywały owoce i mleko, będą też prowadzone działania edukacyjne. Projekt rozporządzenia trafił na Komitet Stały Rady Ministrów.

Nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów. 236 mln zł na program dla szkół - GazetaPrawna.pl

Rząd szykuje rewolucję w receptach. Kto skorzysta na nowych przepisach?

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on rozszerzenia podmiotów uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki.

projekt ma na celu "eliminację obecnych ograniczeń związanych z możliwością wystawiania recept na refundowane niektóre środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia.

Rząd szykuje rewolucję w receptach. Kto skorzysta na nowych przepisach? - GazetaPrawna.pl

Co przyjął rząd?

19 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ministrów.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Rząd m.in. przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Głównym celem projektowanej ustawy są zmiany w stabilizującej regule wydatkowej.Dostosowuje polskie do reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 kwietnia 2024 roku. Do najważniejszych zmian, jakie ma wprowadzić projektowana ustawa, należy m.in. dostosowanie do wymogów unijnych definicji „działań dyskrecjonalnych oraz mechanizmu określającego wysokość dostosowania fiskalnego” oraz objęcie stabilizującą regułą wydatkową ok. 90 nowych jednostek sektora.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych - GazetaPrawna.pl

Projekt zmian w uprawnieniach policji, wojska i SG na granicy polsko-białoruskiej

Rząd zatwierdził również projekt zmian w uprawnieniach policji, wojska i SG na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o projekt ustawy mającej na celu usprawnienie działań Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa państwa.Projekt przewiduje nadanie uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach wymagających obrony nienaruszalności granicy państwowej.

Rząd zatwierdził projekt zmian w uprawnieniach policji, wojska i SG na granicy polsko-białoruskiej - GazetaPrawna.pl

Uchwała w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny będzie wynosić 1000 zł brutto miesięcznie. Rząd przeznaczy na program ponad 1,1 mld zł.

Rząd przyjął uchwałę ws. dofinansowania pracowników jednostek wspierania rodziny - GazetaPrawna.pl

Prezydent podpisał

20 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie sygnalistów, określającą warunki objęcia ochroną osób ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa oraz wskazującą środki ich ochrony i zasady ustalania procedury zgłaszania takich informacji, podała Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z przepisami ustawy, sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz oraz żołnierz.

Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów - GazetaPrawna.pl

Weszło w życie 17 czerwca 2024 r.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 czerwca 2024 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Poz. 871.

Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcom zatrudniającym te osoby. Ryczałt wypłaca się na wniosek przedsiębiorcy złożony za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, która skierowała osoby pozbawione wolności do zatrudnienia u przedsiębiorcy, (nazywanej dalej „jednostką”).

Weszło w życie 18 czerwca 2024 r.

Korpusy osobowe

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz.U. z 3 czerwca 2024 r. poz. 821). Zmiany dokonane w załączniku do rozporządzenia dotyczą korpusu osobowego wojsk lądowych oraz korpusu osobowego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

Rozwój obszarów wiejskich

Rozporządzenieministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poz. 882.

Nowe regulacje m.in. dotyczą przedłużenia terminu składania określonych w rozporządzeniu wniosków o płatność.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego

Rozporządzenie ministra zdrowia z 10 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta Poz. 883.

Na wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia składa się suma kwot odpowiadających charakterowi następstw zdrowotnych oraz stopniowi dolegliwości w zakresie:

  • uszczerbku na zdrowiu;
  • uciążliwości leczenia;
  • pogorszenia jakości życia.

Regulacje rozporządzenia przewidują m.in., że w przypadku częściowej utraty palca, małżowiny usznej lub zęba należna jest połowa wartości świadczenia kompensacyjnego, jednak nie mniej niż 2 tys. zł.

Przyznawanie pomocy

Rozporządzenieministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poz. 884.

Pomoc na operacje w zakresie określonym w odpowiednich regulacjach omawianego rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi ma charakter pomocy de minimis – z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Weszło w życie 19 czerwca 2024 r.

Badania lekarskie i psychologiczne

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz.U. z 4 czerwca 2024 r. poz. 829). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o broni i amunicji. Zmiany wprowadzone w załącznikach do rozporządzenia dotyczą odwołania od orzeczenia lekarskiego oraz odwołania od orzeczenia psychologicznego. Zgodnie z nowymi unormowaniami odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do innego wybranego lekarza upoważnionego. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego lekarza upoważnionego w terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania.

Także odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do innego wybranego psychologa upoważnionego. Psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego psychologa upoważnionego w terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania.

Weszło w życie 20 czerwca 2024 r.

Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Rozporządzenie ministra nauki z 30 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (Dz.U. z 5 czerwca 2024 r. poz. 837)

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na przedsięwzięcia w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, nazywanych dalej „pomocą”, w części powierzonej do realizacji ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, oraz podmiot udzielający pomocy.

Wchodzą w życie 22 czerwca 2024 r.

Zaniechanie poboru podatku

Rozporządzenie ministra finansów z 5 czerwca 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków (Dz.U. z 7 czerwca 2024 r. poz. 847)

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 7 czerwca 2024 r. poz. 841)

Zmiany nastąpiły w załączniku do rozporządzenia, w tabeli grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach.

Dodatki do uposażenia

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 7 czerwca 2024 r. poz. 842)

Dokonano zmian w załączniku do rozporządzenia, w tabeli, w której określono wysokość dodatku za posiadany przez funkcjonariusza Agencji Wywiadu stopień służbowy.

Prezydent powołał sędziów

Prezydent Andrzej Duda powołał na sędziów Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych 60 osób - podała Kancelaria Prezydenta. Wśród nich jest były Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. W ostatnim czasie Pawlak zeznawał przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, gdzie oświadczył, że przygotował wstępną wersję umowy w sprawie przekazania CBA środków na zakup Pegasusa.

Duda powołał 60 sędziów. Miedzy innymi Pawlaka, który brał udział w zakupie Pegasusa - GazetaPrawna.pl