Rzecznik praw obywatelskich uważa, że do projektowanego kodeksu etyki legislatora warto byłoby dodać przepis wprost zachęcający legislatorów do oceny konstytucyjności projektu aktu normatywnego, a zwłaszcza do zwracania uwagi na przepisy ograniczające prawa i wolności konstytucyjne.

Projekt zasad etyki zawodu legislatora przygotowało Polskie Towarzystwo Legislacji. Zawiera on zbiór podstawowych wartości oraz standardów zawodowych zawodu legislatora i ma mieć charakter samoregulacji. PTL prowadzi konsultacje zewnętrzne tego projektu i właśnie w ramach tych konsultacji głos zabrał rzecznik praw obywatelskich.

Profesor Marcin Wiącek zdecydowanie popiera propozycję kodeksu. Chwaląc zaproponowane przepisy, które m.in. zobowiążą legislatorów do uwzględniania w swej pracy utrwalonego orzecznictwa sądów i trybunałów, ugruntowanego dorobku nauki oraz praktyki, proponuje dodanie regulacji, która wprost zachęcałaby legislatorów, by oceniali, czy projekt aktu normatywnego jest zgody z konstytucją.

„Wyczulenie na kwestię konstytucyjności projektowanych rozwiązań na każdym etapie prac legislacyjnych może się bowiem okazać efektywnym środkiem eliminującym systemowe problemy polskiego prawodawstwa” – argumentuje RPO.©℗