W dniu 15 lutego 2024 roku weszły w życie zmiany przepisów, zgodnie z którymi, zanim lekarz zostanie zatrudniony lub dopuszczony do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem dziecka, a psycholog do udzielania porad psychologicznych, musi zostać sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja?

Zgodnie z nowelizacją, pracodawca i organizator działalności:

 • przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub
 • przed dopuszczeniem danej osoby do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem małoletnich lub świadczeniem małoletnim porad psychologicznych,

musi uzyskać informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Fakt pozyskania tych informacji musi zostać:

 • utrwalony w formie wydruku,
 • załączony do akt osobowych pracownika albo do dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z leczeniem małoletnich lub świadczeniem im porad psychologicznych.

Dla kogo przewidziano nowe obowiązki?

Nowe obowiązki przewidziano również dla zatrudnianych lub dopuszczalnych do działalności:

 • lekarzy,
 • osób świadczących dla dzieci porady psychologiczne (czyli psychologów dziecięcych, pedagogów, pedagogów specjalnych oraz terapeutów pedagogicznych), którzy odtąd, przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed rozpoczęciem wykonywania innej działalności w powyższym zakresie – są zobowiązani do przedłożenia pracodawcy lub innemu organizatorowi działalności, informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Jakie sankcje grożą za niewypełnienie nowych obowiązków?

Niewypełnienie przez lekarzy i psychologów powyższego obowiązku podlega następującym sankcjom:

 • karze aresztu,
 • ograniczeniu wolności,
 • grzywnie nie niższej niż 1.000 złotych.

Czy placówka medyczna również ponosi odpowiedzialność?

Pracodawcy oraz organizatorowi działalności związanej z leczeniem lub świadczeniem porad psychologicznych na rzecz małoletnich, który dopuści do pracy lub działalności lekarza lub psychologa, mając świadomość, że osoba ta została prawomocnie skazana za przestępstwo:

 • przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • handlu ludźmi,
 • znęcania się,
 • określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

– również grozi z tego tytułu analogiczna kara: aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1.000 złotych.

W razie ukarania pracodawcy lub organizatora działalności za powyższe wykroczenie – sąd orzeknie również środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w wysokości nieprzekraczającej 10.000 złotych.

Czy nowe obowiązki dotyczą obcokrajowców?

Nowe obowiązki odnoszą się również do lekarzy i psychologów dziecięcych, będących obcokrajowcami lub obywatelami polskimi, którzy zamieszkiwali za granicą. W związku z tym, że sprawdzenie czy wymienione osoby nie były karane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności jest utrudnione, są one zobowiązane do przedstawienia informacji w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z rejestrów karnych państw zamieszkania, a gdy nie jest to możliwe – do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.