Po tym jak sąd apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną pozwanej z uwagi na brak numeru PESEL oraz adresu powódki, Sąd Najwyższy zajmie się wymogami formalnymi, jakie musi spełnić to pismo.

Okazuje się bowiem, że nie jest to takie oczywiste, jakby się wydawać mogło. Pozwana, składając zażalenie na postanowienie SA do SN, argumentowała, że skarga kasacyjna nie jest pierwszym pismem w sprawie, w związku z czym nie ma konieczności wskazywać numeru PESEL oraz adresu powódki. W orzecznictwie co prawda występuje już utrwalony pogląd odmienny od prezentowanego przez pozwaną, jednak ostatnimi czasy zaczęły pojawiać się głosy przeciwne. Są więc rozbieżności co do tego, czy skarga kasacyjna powinna spełniać wymogi formalne jak dla pozwu.

Zgodnie z art. 3984 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego skarga kasacyjna powinna zawierać oznaczenie zaskarżanego orzeczenia, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie oraz wniosek o uchylenie bądź zmianę orzeczenia. Oprócz tego w par. 3 tego przepisu wskazano, że powinna ona czynić zadość wymaganiom dla pisma procesowego. Te zaś zostały określone w art. 126, 1261 oraz 128 k.p.c. Są one jednak zróżnicowane w zależności od tego, z jakim pismem mamy do czynienia. Zgodnie z art. 126 par. 2 k.p.c. w przypadku pierwszego pisma w sprawie powinno ono zawierać m.in. PESEL powoda, natomiast takiego wymogu nie ma w choćby w art. 126 par. 21 k.p.c. dotyczącego dalszego pisma procesowego. „Wątpliwość, która powstała w niniejszej sprawie, w pierwszej kolejności wynika z pytania, czy skargę kasacyjną należy zakwalifikować do kategorii objętej pojęciem pierwszego pisma w sprawie czy jako «dalsze pismo» (…)” – czytamy w uzasadnieniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez SN poszerzonemu składowi.

SN przyznaje, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem skarga kasacyjna inicjuje nową sprawę. „Wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia kończy się sprawa rozstrzygana w postępowaniu dwuinstancyjnym przez sądy powszechne i może rozpocząć się postępowanie kasacyjne, wszczynane wniesieniem skargi, które je inicjuje. (…) Wskazany pogląd co do natury postępowania jest niekiedy podawany w wątpliwość w orzecznictwie SN” – zauważa sąd pytający, przytaczając postanowienie SN z kwietnia ubiegłego roku (sygn. akt I CSK 429/20).

SN zawraca też uwagę, że skarga kasacyjna może być wniesiona nie tylko przez stronę pierwotnie inicjującą postępowanie. „W takim wypadku wątpliwości budzi obowiązek podania numeru PESEL powoda przez skarżącego niebędącego powodem” – czytamy w uzasadnieniu.©℗