Intercyza, czyli potocznie umowa przedmałżeńska, to porozumienie zawierane przed ślubem, między narzeczonymi lub po ślubie między małżonkami, która reguluje ich majątkowe i finansowe relacje. Umowa określa, jakie mienie każde z małżonków wnosi do małżeństwa, jak będą dzielone dochody i wydatki w trakcie trwania małżeństwa, a także jak mają być podzielone w przypadku rozwodu lub separacji. Intercyza - czy warto?

Intercyza jako zabezpieczenie

Intercyza może sprawdzić się w przypadku, gdy jedno z małżonków posiada znaczny majątek lub ma znaczne długi przed małżeństwem. Zabezpiecza też i ogranicza ryzyko błędnych decyzji biznesowych partnera życiowego. Intercyza ochroni majątek jednego z małżonków w przypadku rozwodu lub separacji oraz może pomóc w określeniu, jak mają być rozdzielone majątki w razie rozstania.

Po podpisaniu intercyzy każde z małżonków ma prawo do samodzielnego dysponowania składnikami swojego majątku. Partnerzy sami ponoszą odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje i zaciągane zobowiązania.

Ważne

Intercyza nie uchroni współmałżonka przed skutkami zobowiązań zaciągniętych przed datą spisania umowy majątkowej.

Intercyza – rozdzielenie lub rozszerzenie majątku

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w momencie zawarcia związku małżeńskiego, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Oznacza to, że wszystkie zgromadzone w czasie małżeństwa przedmioty, prawa majątkowego czy dochody stają się częścią majątku wspólnego. Taki stan rzeczy można zmienić intercyzą. Taką umową można rozszerzyć wspólność majątkową o majątki odrębne małżonków.

Ważne

Częścią wspólnego majątku nie będą składniki majątku nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz przez dziedziczenie, zapis czy darowiznę.

Co należy do majątku osobistego każdego z małżonków

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;  
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;  
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Intercyza w jakiej formie

Intercyza jest umową cywilnoprawną, która powinna być sporządzana przez prawnika lub notariusza i zawierać jasne postanowienia, które są zgodne z prawem. Umowa musi zostać podpisana w obecności notariusza pod rygorem nieważności. Zwykła forma pisemna nie wywoływała skutków prawnych. Umowa zmieniająca intercyzę również musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Intercyza. Jaki jest koszt, stawka notarialna

koszt intercyzy nie jest on wysoki. To wydatek rzędu 600 złotych brutto, na który składa się taksa notarialna (maks. 400 zł), opłata za wypisy oraz podatek VAT.