Uczynienie Prokuratorii Generalnej RP reprezentantem Skarbu Państwa w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie i takież zastosowanie tymczasowego aresztu podważyłoby zasadę sprawności działania instytucji publicznych – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ten sposób resort odpowiedział na postulat zgłoszony przez rzecznika praw obywatelskich. RPO zauważył, że przepisy procedury karnej zostały tak skonstruowane, że w pewnych konfiguracjach pozwany SP w procesach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz za stosowanie niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania jest reprezentowany przez prezesa sądu, który ma taką sprawę rozstrzygnąć. Zdaniem prof. Marcina Wiącka taki stan rzeczy budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności zewnętrznej rozstrzygającego sprawę sądu. Chodzi o to, jak taka sytuacja jest postrzegana w odbiorze społecznym, w tym przez stronę dochodzącą odszkodowania lub zadośćuczynienia.

RPO zaproponował, aby w tego typu postępowaniach SP był reprezentowany przez wyspecjalizowany organ, jakim jest Prokuratoria Generalna RP.

Adresat wystąpienia, czyli resort sprawiedliwości, nie zamierza jednak podjąć prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia postulowanej zmiany. Jego zdaniem budzi ona „wątpliwości systemowe i funkcjonalne związane z zasadniczym zmodyfikowaniem ustawowej roli Prokuratorii Generalnej”. Dotyczy to zwłaszcza spraw, w których występuje odpowiedzialność deliktowa, gdzie przyjęte jest, że SP reprezentuje organ władzy publicznej bądź organ jednostki organizacyjnej, z działalnością której wiąże się dochodzone roszczenie. „Proponowana konstrukcja prawna utrudniałaby przy tym efektywną obronę interesów Skarbu Państwa, a w konsekwencji podważała zasadę sprawności działania instytucji publicznych” – uważa resort sprawiedliwości. ©℗