Udzielenie informacji zawierającej kopie wyroków sądowych wraz z uzasadnieniami, zarejestrowanych w danym repertorium i wydanych w ciągu jednego roku, wymaga znacznego nakładu pracy ze strony pracowników sekretariatu sądowego, jest pracochłonne i czasochłonne. Należy więc uznać, że taka informacja ma charakter informacji przetworzonej. Do takich wniosków doszły sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa trafiła na ścieżkę sądowoadministracyjną po tym, jak prezes pewnego sądu odmówił udostępnienia kopii wyroków wydanych w 2016 r. w tym sądzie wraz z uzasadnieniami i zarejestrowanych w rep. „C” pod symbolem 056. Powodem odmowy było to, że udzielenie odpowiedzi na tak sformułowany wniosek wymagałoby znacznego nakładu pracy prawników sądu, w tym m.in. zanonimizowania 44 orzeczeń wraz z uzasadnieniami. Prezes podkreślił, że nie wszystkie uzasadnienia są umieszczone w systemie repetoryjno-biurowym obsługującym sekretariaty sądowe, należałoby więc pozyskać akta z archiwum, wykonać ich kserokopie i dopiero wtedy zanonimizować ich treść.
WSA we Wrocławiu, do którego decyzja prezesa sądu została zaskarżona, uznał, że organ miał rację, stwierdzając, że informacja ma charakter informacji przetworzonej. Przyznał, że przygotowanie odpowiedzi na wniosek wymagałoby dodatkowej pracy osoby za to odpowiedzialnej. Mogłoby się to odbić negatywnie na funkcjonowaniu sądu, a w tym np. na technicznym wykonywaniu czynności procesowych czy zarządzeń.
NSA, do którego trafiła skarga na omawiane orzeczenie, stwierdził, że rzeczywiście mamy do czynienia z informacją przetworzoną. Przypomniał, że w orzecznictwie wykształcił się pogląd, zgodnie z którym w pewnych sytuacjach szeroki zakres wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wymagający zgromadzenia, przekształcenia i sporządzenia wielu kopii dokumentów, może wymagać takich działań ze strony organu, które zakłócą jego normalny tok działania i utrudnią wykonywanie jego podstawowych zadań. „Informacja wytworzona w taki sposób, pomimo iż składała się z wielu informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną, bowiem powstały w wyniku wskazanych wyżej działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji publicznej” – czytamy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku NSA. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 października 2022 r., sygn. akt III OSK 5521/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia