Nie można uznać, że jeden sędzia nie gwarantuje rozstrzygnięcia spraw przez niezawisłe i niezależne sądy. Specustawa covidowa, która czasowo eliminuje ławników z orzekania, nie narusza więc ustawy zasadniczej – orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

Zarzut naruszenia przepisu kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że w części spraw z zakresu prawa pracy sąd I instancji rozstrzyga w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, podniosła jedna ze stron postępowania przed łódzkim sądem. Wskazywała, że w jej sprawie orzeczenie zostało wydane bez udziału ławników, doszło więc do naruszenia zapisanych w konstytucji i Europejskiej konwencji praw człowieka standardów dotyczących dostępu do sądu.
Z argumentami tymi nie zgodził się łódzki SO. Podkreślił, że sąd I instancji rozpoznał sprawę w składzie jednego sędziego na mocy art. 15zzzs1 tzw. specustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2095 ze zm.). Zgodnie z nim w sprawach cywilnych w takim składzie orzeka się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Ratio legis tego przepisu było zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. SO podkreślił: „Nie sposób zgodnie z twierdzeniem apelującego uznać, że skład jednego sędziego nie gwarantuje rozstrzygnięcia spraw przez niezawisłe i niezależne sądy i tym samym pozbawia jednostkę prawa do sądu, w sytuacji gdy przepisy ustaw w znakomitej większości spraw zarówno cywilnych, jak i karnych określają taki właśnie skład sądu”.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 listopada 2022 r., sygn. akt VIII Pa 59/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia