Członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą spotykać się minimum raz na dwa miesiące oraz odbywać obowiązkowe szkolenia.

Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), którym wczoraj zajmował się rząd. Jest to pierwsza od 12 lat tak duża zmiana jej przepisów. Zaczyna się ona już od nazwy samej ustawy, bo sformułowanie „przemoc w rodzinie” zostanie zastąpione przemocą domową, co ma w założeniu zapobiegać stygmatyzowaniu rodziny jako jedynego środowiska, w którym do niej dochodzi. Rozszerzona będzie też definicja przemocy – poza fizyczną, psychiczną i seksualną agresją uwzględniona zostanie też ta o charakterze ekonomicznym oraz mająca miejsce w internecie. Ponadto modyfikacji ulegnie definicja osoby doświadczającej przemocy, tak aby uwzględniała przypadki, gdy jej sprawcą jest były małżonek, partner lub inny członek rodziny, niezależnie od tego, czy mieszkają razem, czy nie, a także dziecko będące świadkiem jej stosowania.
Istotnym elementem projektu są zmiany dotyczące funkcjonowania gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Należy do nich nie tylko wspomniane zwiększenie częstotliwości posiedzeń (teraz jest to raz na kwartał) oraz wprowadzenie szkoleń dla nowych członków, ale również określenie zasad zwoływania posiedzeń oraz wskazanie sposobu postępowania, gdy jest składana skarga na osobę wchodzącą w skład zespołu. Co więcej, udział w spotkaniach będzie obowiązkowy, a nieobecność trzeba będzie wcześniej zgłosić do przewodniczącego zespołu.
Kolejna zmiana zawarta w projekcie zakłada, że grupy robocze – powoływane przez przewodniczącego zespołu do zajmowania się indywidualnymi sprawami, w których jest podejrzenie występowania przemocy – zostaną zastąpione przez grupy diagnostyczno-pomocowe. Ich skład będzie węższy w porównaniu do obecnych regulacji, bo co do zasady w grupie będą działać tylko pracownik socjalny i policjant, ale w uzasadnionych przypadkach będą do niej dołączać inni specjaliści, np. psycholog czy kurator sądowy. Jednym z zadań grupy diagnostyczno-pomocowej będzie monitorowanie sytuacji rodziny, w której zakończona została realizacja procedury Niebieska karta przez okres dziewięciu miesięcy.
Projekt doprecyzowuje też przepisy w sprawie kwalifikacji, jakie muszą posiadać osoby kierujące specjalistycznymi ośrodkami dla ofiar przemocy oraz standardu świadczonych przez te placówki usług. ©