Student musi uiścić dokładnie taką kwotę, jaka została wskazana w wezwaniu. W innym wypadku sąd odrzuci skargę. Tak wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa dotyczyła studenta, który spierał się z uczelnią o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku. Ten odrzucił skargę, a zdecydowały o tym kwestie formalne. Zarządzeniem z 31 maja 2022 r. sąd wezwał bowiem skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone elektronicznie studentowi poprzez system ePUAP 1 czerwca 2022 r. Jeszcze tego samego dnia ten wpłacił na konto bankowe sądu kwotę 100 zł tytułem wpisu sądowego. – Skarżący nie uiścił zatem wymaganej kwoty 200 zł, o którą to kwotę został wezwany – wyjaśnił WSA. Terminowe opłacenie skargi, tj. uiszczenie należnej opłaty (w pełnej wysokości wskazanej w wezwaniu), stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. Skarga została więc odrzucona.
Student wniósł do NSA zażalenie na to postanowienie WSA w Gdańsku. Wskazał, że nie miał świadomości uiszczania za małej kwoty. NSA uznał jednak, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie. Wytłumaczył, że zgodnie z przepisami sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został wpłacony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. – W ocenie NSA sąd I instancji prawidłowo odrzucił skargę z uwagi na brak uiszczenia wpisu sądowego. Skarżącemu skutecznie doręczono wezwanie, w tym samym dniu uiścił on 100 zł tytułem wpisu sądowego od skargi. Jest to niepełna kwota w tej sprawie – podkreślił sąd.
Terminowe opłacenie skargi w pełnej wysokości, wskazanej w wezwaniu to warunek nadania sprawie dalszego biegu
ORZECZNICTWO
Postanowienie z 4 sierpnia 2022 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt III OZ 467/22. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia