Poprawa sprawności, jakości i efektywności pracy kuratorów – to główne założenie projektu zmian w ustawie o kuratorach sądowych, który miał wczoraj przyjąć rząd. Nowelizacja obowiązującego od dwóch dekad aktu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 167) ma usunąć jego mankamenty i dostosować rozwiązania do współczesnych realiów.

Chodzi m.in. o brak spójności z obowiązującym prawem o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.), budzące wątpliwości interpretacyjne unormowania regulujące stosunek pracy zawodowego kuratora sądowego, niejednolite zasady naboru do służby i przebiegu aplikacji czy też nieprzystające do rzeczywistości standardy obciążenia pracą (w tym różnice w poziomie obciążenia pracą kuratorów z różnych zespołów i z różnych okręgów).
Projekt wychodzi naprzeciw postulatom środowiska i ma pozwolić kuratorom uzyskać zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczyli w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego. Nowe regulacje zagwarantują też potrzebującym wsparcie psychologiczne. Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2020 r. miało miejsce 29 zdarzeń, w których bezpieczeństwo kuratora sądowego było zagrożone.
Ważną zmianą ma być odstąpienie od określania standardów obciążenia pracą kuratorów zawodowych w drodze rozporządzenia MS (wielokrotnie krytykowano dotąd wyłączenie spod standaryzacji np. wywiadów środowiskowych, których sporządzanie wymagało sporo czasu i wysiłku). Po zmianie prawa MS będzie ogłaszało, w drodze obwieszczenia, dane obejmujące średnie obciążenia pracą kuratora zawodowego dla dorosłych oraz kuratora zawodowego rodzinnego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Brak rozporządzenia o standardach ułatwi cedowanie na konkretnego kuratora zadań, do których wykonywania ma najlepsze predyspozycje. To z kolei pozwoli na wyłonienie się specjalizacji kuratorskich.
W projekcie została też usankcjonowana dotychczasowa praktyka relokacji etatów, będąca jednocześnie formą nadzoru ministra nad równomiernym obciążeniem pracą kuratorów w kraju.